hlídejte si změny emailem
                        (c) Jiří Šafr 2010-2015

Výuka kvantitativních metod výzkumu na oboru Historická sociologie, FHS UK - Jiří Šafr

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.  kontakt: (jiri.safrATseznam.cz)     FHS UK    areál UK v Jinonicích     SIS FHS
Pracoviště oboru Historická sociologie (web)  Facebook Historická sociologie     Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích    Kvantitativní metody výzkumu v praxi - KMVP a Praktikum (KŘS)
Kurzy vyučované J. Šafrem na HiSo FHS v letech 2010-2016, k nimž naleznete na této stránce studijní opory a mnoho dalších informací a metodologických nástroju pro analýzu kvantitativních dat v sociologii:

Stratifikační výzkum (YMH310)
Analýza kvantitativních dat III. – praktické aplikace vícerozměrných statistických metod (YMH324) nový kurz pro diplomanty a doktorandy

Dříve vyučované kurzy, na této stránce k nim zůstává opora výuky, zejména pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku:
Základy kvantitativního sociologického výzkumu (Design kvantitativního výzkumu; YMH016, YMH116) a Design of Quantitative Research (YMH516)
Quantitative Data Analysis I. (YMH515)   Quantitative Data Analysis II. (YMH521)
Analýza kvantitativních dat I. (YMH015, YMH115)  Analýza kvantitativních dat II. (YMH021, YMH121, YMH304, YMH404)
Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky (YMR20VOLI)
Státní závěrečná zkouška - Metody historickosociologického výzkumu a analýzy dat (YMH203)

Diplomové práce (YMH201)
Výzkum na Pracovišti historické sociologie


 Rychlé odkazy: Diplomanti FHS    Užitečné odkazy    Data    Webové nástroje pro analýzu dat    PSPP (SPSS) návody/instalace
AKTUALITY - Letní semestr 2017
V letním semestru 2017 probíhá výuka:   Analýza kvantitativních dat III. – praktické aplikace vícerozměrných statistických metod (YMH324)
ve Středy 17:00-18:20 hod. v učebně 2071
Konzultační hodiny: během výuky ve středu od 18:30 h (po přednášce), učebna 2071 nebo dle dohody; vždy mne kontaktujte předem emailem na (jiri.safrATseznam.cz)

Pozor 21/6 se uskuteční 5. dodatečný seminář AKD3 (asi zase v učebně 2063)

AKD III. - Co jsme dělali v LS 2017 (syntaxy, probraná témata, odkazy na presentace)
zde jsou také (snad) funkční odkazy na Co jsme dělali v předchozích semestrech: AKD III. v LS 2016   AKD III. v LS 2015
Syntax SPSS užitečnosti (1) (průběžně aktualizováno)

Praktické rady k presentaci dat (nejen) z regresních modelů v textu např. diplomové práce (mj. jakých chyb se vyvarovat)  (průběžně aktualizovaná verze z 5.5.2017 )

Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
Rozsáhlý výzkum Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. problematiky sociálního znevýhodnění obyvatel v periferních venkovských regionech (v komparaci s ne-periferními venkovskými a urbanizovanými oblastmi ČR).
Data jsou určena exkluzivně pouze pro studenty AKD III., veřejně dostupná budou po zveřejnění závěrečné zprávy z projektu GA ČR Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí.


Užitečné odkazy, soubory ke stažení (data, presentace, texty):

Než "spustíte počítač" a začnete analyzovat data, přečtěte si Studijní oporu ke kurzu KMVP (průběžně aktualizovaná verze 0.7 z 8.2.2017)

European Social Survey Education Net

Data ISSP 2007, ČR - Volný čas a sport verze pro HiSo (2)   Dotazník ISSP 2007
Data ISSP 2007, CR - Leisure and sport   (data for Czech Rep. only)  more info on International Social Survey Program (ISSP)  (countries involved, modules, questionnaires, international data)
Data ISSP 2009, ČR - Sociální nerovnosti verze pro HiSo (1)    Dotaznik a karty ISSP 2009
Data CVVM NS 2011/11 - Sítě a mobilita (pro HiSo) heslo vyžaduje min. SPSS 21  Dotaznik a karty CVVM 2011/11

každoroční kontinuální výzkum TV&knihy - kumulovaná průběžně aktualizovaná data:
Data TV&Knihy - studenti FHS 2015  aktualizovaná verze z 28/3/2015 (všechny platné případy N=155)   Dotazník (ppt)
Data TV&Books - students FHS 2015      updated 28/3/2015) (dataset from our survey, valid cases N=155)   Questionnaire (ppt)
Data Věková struktura studentů AKD II. (v LS 2013)  (aktualizováno 22/10/2014)

spss-tutorials.com  (hodně užitečná stránka Rubena Geert van den Berga)

Praktické rady a triky pro psaní nejen „z SPSS do Wordu“ (novinka z 20/3/2013, bude průběžne aktualizováno)
Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných  
Jak psát empirickou část textu: Popisné statistiky a bivariátní vztahy (aktualizováno 28/5/2014, bude doplňováno na základě zkušeností se seminárkami)
chcete-li se vyvarovat chyb, pak se podívejte na   Poučení ze seminárek AKD 1 a 2 aneb na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, jak dobře psát …  a Revize (poznámky a opravy) seminárních prací AKD1/2

Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných (aktualizováno 21/4/2014)

Současná česká religiozita v generační perspektivě. Laudátová, M., R. Vido. 2010. Sociální studia 4/2010. (K sociologickému chápání generace: věkové kohorty, generační identita, životní cyklus, efekt doby atd.)


Starší aktuality od ZS 2012 / older news (since winter term 2012)

Státní závěrečná zkouška - Metody historickosociologického výzkumu a analýzy dat (YMH203)

Otázky ke státnicím z metodologie výzkumu (vč. příkladů k úloze v otázce Analýza kvantitativních dat)  (aktualizováno 6/1/2014, tj. platné od ZS 2013)
Výukové materiály AKDII. ke státnicím ot. č. 6. Analýza dat v kvantitativním výzkumu - Praktické provedení analýzy kvantitativních dat (prezentace, texty)

DATA test-ISSP07   (mj. pro státnice)

viz také sekci Webové nástroje pro analýzu dat

Stratifikační výzkum (YMH310)

Sylabus (v ZS 2011)

Stratifikační výzkum - kompletní balík většiny přednášek ze zs 2011 (nehotová dávno překonaná verze, sledujte aktuální prezentace)

Úvodní informace ke kurzu v LS 2015   aktualizace 14/10/2015

Prezentace:

1. Úvod: Klasické teoretické koncepty jako východiska empirického výzkumu sociální stratifikace (Marx, Weber)  aktualizace 21/10/2015

2. Měření stratifikačního postavení (sociální třídy a statusové indexy)   aktualizace 25/11/2015

2.2 Třídní analýza E. O. Wrighta zpracovala N. Zemanová (dle Katrňák 2005: 38-47)

Relační perspektiva sociální stratifikace:
3. Role kultury při utváření sociálních nerovností (kulturní zdroje, kulturní kapitál, životní styl)  aktualizace 6/1/2016

3.2. Proces autonomizace umění podle Pierra Bourdieua zpracovala Z. Zahradníčková (dle Bourdieu P. 2010. Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Host.: 69-231).

4. Sociální distance (relace, asociace, homophily)  aktualizace 21/11/2012

5. Představy o třídním uspořádání společnosti zpracoval M. Rádl (dle Evans, Kelley, Kolosi. 1992. Images of Class: Public Perceptions in Hungary and Australia. American Sociological Review 57(4): 461-482).

Sociální mobilita:

6. Sociální mobilita I. - Základní pojmy a míry, mezigenerační třídní mobilita a komparativní výzkum   aktualizace 24/5/2014

7. Sociální mobilita II. - Dosahování statusu (status attainment)   aktualizace 6/1/2016

8. Sociální mobilita III. - Sociální kapitál a nerovnosti: zakotvenost zdrojů v sociální síti a dosahování statusu.   aktualizace 29/01/2013


Texty:

Katrňák, T. 2005. "Konceptuální základy třídní analýzy." Pp. 13–33, kap. 1 in Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Šanderová, J. 2008. "Hlavni proudy teorie a výzkumu sociální stratifikace." Pp. 277–308 (zde jen část do str. 297) in Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie II. (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). Praha: Karolinum.

Grusky D. B. 1994. "The Contours of Social Stratification." Pp. 3–35 in Grusky D. B. (ed.). Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective.. Boulder, Colo: Westview Press (úvodní text)

Weber, M. (1946/1947/1967). Class, Status, Party; Status Groups and Classes; Open and Closed Relationships; The Rationalization of Education and Training. in Grusky D. B. (ed.). 1994. Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective. Boulder, Colo: Westview Press.

Marx, K. (1963/1967/1969/1970). Alienation and Social Classes; Classes in Capitalism and Pre-Capitalism; Ideology and Class; Value and Surplus Value. in Grusky D. B. (ed.). 1994. Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective. Boulder, Colo: Westview Press.

Hauser, M. "Marxova dynamická sociologie." (vybrané pasáže o sociálních třídách) Pp 39-72 in Šubrt, J. (ed.). 2007. Historická sociologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek. s.r.o.


Konceptualizace a měření stratifikačního postavení

Šafr, J., D. Holý 2012. Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání. Pp. 140–180 in Krejčí, J., Y. Leontiyeva (eds.) Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství.

Šafr, J. 2015. ESeG – socioekonomická klasifikace European Socio-Economic Groups. Data a výzkum - SDA Info 9 (2): 125-134.

Katrňák, T., P. Fučík. 2010. Validita EGP a ESEC aneb je současná česká společnost třídní? Pp. 25–60, kap. 1 in Návrat k sociálnímu původu Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Subjektivní percepce stratifikace

Evans, M.D.R., J. Kelley, T. Kolosi. 1992. Images of Class: Public Perceptions in Hungary and Australia. American Sociological Review 57(4): 461-482.

Šafr, J., J. Häuberer. 2008. "Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice?" Naše společnost 6(1): 28-38.

Kultura a nerovnosti

Bourdieu, P. 1997. "Společenský prostor a prostor symbolický" Pp. 9–25, kap. 1 in Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Dopita, M. 2005. "Sociální topografie Pierra Bourdieua v českém prostředí" Politologická revue 5(2): 27-56.

Šafr., J. (ed.), J. Šanderová, M. Kolářová, K. Vojtíšková, O. Šmídová. 2008. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Katrňák, T. 2004. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) (v knihovně)

Sociální mobilita (obecně)

Šafr, J. 2003. "Co je mobilita." Pp. 289–296 in Tuček M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství. (úvodní text k problematice mobilitě, podorobněji viz [Katrňák 2005])

Matějů, P. 1985. K využití logaritmicko-lineárních modelů v analýze mobilitních dat.. Sociologický časopis 21(1): 53-70.

Matějů, P. 2005. "Ke kořenům sociálně psychologického modelu sociální stratifikace." Sociologický časopis/Czech Sociological Review 41(1): 7–30.

Komparativní analýzy sociální mobility

Lippényi Z., I. Maas, M.H.D. van Leeuwen. 2013. Intergenerational class mobility in Hungary between 1865 and 1950: Testing models of change in social openness. Research in Social Stratification and Mobility 33: 40–55.

Hout, M., T. A. DiPrete. 2006. What we have learned: RC28’s contributions to knowledge about social stratification. Research in Social Stratification and Mobility 24: 1–20.

Nerovnosti ve vzdělávání; vzdělanostní a sociální mobilita v ČR/ČSSR

Simonová, N. 2009. "Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě." Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45(2): 291-313.

Simonová, N. 2011. Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. stol. Praha: Sociologické nakladatelství

Hubatková, B., M. Kreidl, M. Štípková, L. Rabušic. 2012. Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. Pp. 178-193 in Hasmanová-Marhánková, J., M. Kreidl (eds.). Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. (pdf 1,6 MB)

Katrňák, T., N. Simonová, L. Fónadová. 2013. Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století.. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 49(4): 491–520.

Katrňák, T., N. Simonová. 2011. Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009.. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47(2): : 207–2.

Katrňák, T. 2006. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice. Pp. yyy-y in Matějů, P., J. Straková (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: Academia. (pdf 1 MB)

Šafr, J. a kol. 2012. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

další studie v ČR/ČSSR

Szelenyi I., Treiman, D. J. 1991. Vývoj sociální stratifikace a rekrutace elit ve východní Evropě po roce 1989. Výzkumný projekt." Sociologický časopis 17(3): 276-297.

Matějů, P., J. Večerník. 1998. "Společenské rozvrstvení u nás: minulé proměny a jejich vnímání." Kdo je kdo revue 1 (1): 8-23.

Musílek, K., T. Katrňák. 2015. The Notion of Social Class in Czech Political Discourse. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 51(3): 387–41.

Bláha, A. 1914. Sociální rozvstvení městského obyvatelstva. . Obzor národohospodářský XIX.: 84-93.

k dispozici v knihovně UK, Jinonice:

Katrňák, T., P. Fučík. 2010. Návrat k sociálnímu původu Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Viz též webové stránky:
Tomáš Katrňák
Sociální distance ve stratifikačním systému ČR (SOÚ AV ČR, v.v.i.)
Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR (CESES FSV UK & SOÚ AV ČR, v.v.i.)

Jiné

Janák, D., M. Stanoev, P. Hušek. 2014. Poválečný sociologický výzkum města Brna z roku 1947 a metodika jeho soudobého zpracování z pohledu historicko-sociologické analýzy průmyslového dělnictva před rokem 1948. Data a výzkum – SDA Info Vol. 8(2): 143–163.

Vzdělání po čínsku. (Education, Education) — Univerzitní studium za cenu nesmírných obětí dokumentární film z cyklu Proč chudoba? (Why Poverty?), režie: Weijun Chen, ČT 2.


Co jsme dělali:
Stratifikační výzkum v LS 2011

Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky


LS 2011, Máchova 7, Praha 2, Katedra řízení a supervize FHS UK (počítačová učebna, 2. patro):
Seminář věnovaný vytváření relačních dat, jednoduché vizualizaci sociálních sítí a analýze sociálního kapitálu v egocentrických sítích. Kurz je určen studentům KŘS a HiSo, kteří absolvovali KMVP nebo ZKSV.
Sylabus SS&SK (v LS 2011)  
Prezentace 1. - Úvod - sociální sítě (1-mode a 2-mode data, celostní-full a egocentrické sítě, sociální kapitál)
Prezentace 2-3. - Úvod do NetDraw, úpravy matice, míry sítě/ centrality
Prezentace 3. - Měření egocentrické sítě, Generátor zdrojů, sociální kapitál 

Seminář 1. informativní setkání v Pátek 25/2/2011 16:00-17:00
Seminář č 2. v Pátek 11/3/2011 15:00-17:00.  síťová data - organizace XY  ukázka síťě  (3+1 studenti "před/po" semináři)
Seminář č 3. v Pátek 18/3/2011 15:00-17:00   
Seminář č 4. v Čtvrtek 21/4/2011 17:00-17:00.  Měření egocentrické sítě, Generátor zdrojů, sociální kapitál 
Seminář č 5. ve Čtvrtek 12/5/2011 17:00-18:30   

Pro diplomanty FHS (FSV)

Nabídka témat diplomových prací (10/1/2012).

Šanderová, J. 2005. "Strategie a taktika psaní odborného textu." (projekt, maketa, pacovní verze a revize textu) Pp. 120-135 in Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kritéria, podle kterých by měly být hodnoceny práce využívající kvantitativní výzkum (materiál J.Š. k diskusi) (10/1/2012).

Pokyny pro registraci tématu a vypracování diplomové práce na FHS (FHS Moodle).

Základy empirického společenskovědního výzkumu (úvodní školení pro 1. roč. HiSo 2/10/2010). Štěpánka Pfeiferová, Jiří Šafr.
Úvodní prezentace, Kvalitativní strategie, Kvantitativní strategie (probráno do snímku 22).

Výzkum na pracovišti historické sociologie

Projekt Dotace pro vědu FHS "Faktory přispívající k životnímu úspěchu: rodinná výchova, aspirace a sociální kapitál" (v ZS 2011, č. 80/DPV/2011)

Sociální kapitál a dosahování profesního statusu  příspěvek na konferenci Současná česká sociologie: Teorie a výzkum pořádané Masarykovou českou sociologickou společností a Západočeskou univerzitou v Plzni, katedrou sociologie ve dnech 19. – 20. ledna 2012 v Plzni.

Vzdělanostně–profesní aspirace žáků z rodin ohrožených sociálním vyloučením  příspěvek na konferenci Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě pořádané Institutem mezioborových studií ve dnech 19. – 20. dubna 2012 v Brně.


Základy kvantitativního sociologického výzkumu (ZKSV) & Design of Quantitative Research


Sylabus LS 2011
Design of Quantitative Research - Syllabus (Autumn 2011)    Class assignment: Research project proposal (term paper)    pdf

Prezentace:

Prezentace 1. Úvod do problematiky: epistemologické problémy, omezení, nástrahy v dotazování, základní pojmy, kroky a postup výzkumníka, techniky sběru dat, standardizace, logika kvantitativního výzkumu, výzkumný problém, konceptualizace a operacionalizace, hypotézy (aktualizováno 23/2/2010)

Prezentace 2. Kauzalita, model vztahů, proměnné, cross-sectional design výběrového šetření a kauzalní usuzování; dotazník (uspořádání, chybné otázky), etika výzkumu (aktualizováno 31/8/2011)
Pro doplnění a pochopení doporučuji presentaci Conceptualization and Operationalization od S.S. Moona  (12/2005)

Prezentace 3. Praktické ukázky „k dotazníkům“ - Reliabilita a validita, design a typy otázek. (Powerpoint) + pdf  navazuje praktickými ukázkami na předchozí prezentace (aktualizováno 23/02/2010)

Prezentace 4. Zkreslení, kvalita měření (validita, reliabilita) (aktualizováno v 4/10/2007)

Prezentace 5. Výběry z populace, příprava dat, popisné statistiky (Powerpoint) + pdf  (aktualizováno 24/5/2008) 

Prezentace 6. Výzkum sociální změny (Powerpoint) + pdf  (aktualizováno 26/11/2011) 

Cvičení (Powerpoint)

Nejedná se o konečnou verzi. Prezentace budou průběžně aktualizovány!

Zadání a instrukce k seminární práci. (aktualizováno 14/12/12).


Literatura:

k OPERACIONALIZACI a HYPOTÉZÁM (rovněž pro AKD1 a AKD2):

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Bezpodmíněčně číst (celou knihu máte v Moodle):
Hypotézy a operacionalizace kapitola 4. "Jak si nakreslit plán aneb Na co jsou hypotézy"(pdf 700 kB)

Formulace problému. Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu. s. 16-19 in Chrástka, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada. (pdf 660 kB)

Proměnné a jejich typy; Jednotky a soubory. s. 28-43 in Řehák, J., B. Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (pdf 1,3 MB)

Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. H. Jeřábek. 2011. s. 433-443 in Novák, M. et al. (2011). Úvod do studia politiky. Praha: SLON. (pdf 2,1 MB)

Punch, Keith F. 2008. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál. Vybrané kapitoly 3,4,6,7 (celou knihu máte v Moodle):
Prvky šetření: výzkumné otázky, konceptuální rámec   Příklady a Zobecnění modelu (Punch 2008: kap. 3,4,6,7) (přidáno 1/9/11)

Kvantitativní výzkumná strategie: objektivnost a měření. s. 34-39 in Loučková, I. 2010. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství. (pdf 1,6 MB)

Rozbor operacionalizace při výzkumu hodnotových orientací mládeže. s. 60-70 (vybr. části). Holda, D. 1973. Sociologický časopis, roč. 9. (pdf 1,7 MB)

Tools for research design s. 17-33 in De Vaus; D. A. 2001. Research design in social research. London: SAGE. (pdf 1,5 MB)

Vlastnosti proměnných: validita a reliabilita  (kap. 2.5) in Řehák, Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia.

Vávra M. 2006. Nesnáze s měřením postojů. SDA info Vol. 7, No.1.: 9-12.


Návrh dotazníku  (kap. 8) in Hague P. 2003. Průzkum trhu. Brno: Computer Press.

Metodologie kvantitativního výzkumu. Pp. 85-95 (fáze kvantitativního výzkumu, vytváření modelu, formulace hypotézy)
Strukturovaný rozhovor; Dotazník. Pp. 114-23 (vedení rozhovoru, konstrukce dotazníku)
in Pavlica, Karel a kol. 2000. Sociální výzkum, podnik a management. Praha: Ekopress.

Vedení interview. Pp. 175-183 in Ferjenčík, Ján. 2000. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Protál. (formy interview, typy otázek, etapy a principy)

Loučková, I. 2001. Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci.  Sociologický časopis 37(3): 313-328.

Bryman, A. 2008. Social research methods. Oxford: Oxford University Press.  online zdroje (data, testy)  (vybrané kapitoly, v přípravě)

kap. 1. Social research strategies  (úvod: teorie&výzkum, epistemologické a ontologické otázky, kvalitativní a kvantitativní strategie)

kap. 2. Research designs  (kritéria kvality měření, výzkumné designy)

kap. 3. Planning a research project and formulating research questions  (oblast výzkumu, supervizor, formulace výzkumných otázek, psaní projektu výzkumu)

Mills, Ch. W. 1968. Abstraktní empiricismus  (kap. 3) in Sociologická imaginace. Praha: Mladá fronta.

Studenti kurzu si mohou o heslo k pdf souborům napsat.


Nástroje pro přípravu výzkumu

Návod na formulářová pole v MS Word  pdf  doc (příklady jsou funkční)


Časopisy (pro historickou sociologii)

Historická sociologie
Historická demografie  starší čísla HD na webu SOÚ
Hospodářské dějiny - Economic History
Past & Present (Oxford University Press)
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje


Co jsme dělali:
ZKSV v LS 2011
ZKSV v LS 2010: Test 1. (denní 27/04/2010 a Kombi 21/5/2010)   Modelový výzkum se studenty HiSo: Hodnoty & reliabilita, etapa 1.  (etapa 1. byla aktivní 23/03 - 13/04/2010)


Analýza kvantitativních dat (AKD I.)

Sylabus LS 2014
Zadání a instrukce k seminární práci. (aktualizováno 28/5/14)  Revize (poznámky a opravy JŠ) seminárních prací AKDI./II. aneb chybami (druhých) se člověk učí ... (aktualizováno 6/2/14, bude průběžně doplňováno)

Podmínky k zakončení kurzu: 1. seminární práce, 2. test (min. 60% úspěšnost) a 3. vypracování všech v daném semestru zadaných úkolů, viz Zadání úkolů AKD I. v LS 2015


AKD I. - Co jsme dělali v LS 2015    

Prezentace:
1. Úvod do SPSS (1.) (prostředí programu, vkladání dat, labelování, nastavení)   pdf    viz též podrobný Návod na software PSPP část 1. – úvod a část 2. – Kontingenční tabulky
2. Chybějící hodnoty (missing values) (část 1.) (identifikace a nastavení chybějících hodnot) (20/2/12)
3. Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných (novinka, aktualizováno 21/4/2014)
4. Základní popisné statistiky a explorační analýza (třídění 1. stupně, střední hodnoty, směrodatná odchylka, míry variability hodnot)  pdf  (aktualizováno 22/2/15)
5. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně - analýza kategoriálních dat    pdf  (aktualizováno 5/6/2014)
6. Grafy třídění 1. stupně (lodyhový graf/Stem-and-Leaf, histogram, sloupcový - barchart, boxplot) (aktualizováno 28/3/14)
7. Grafy třídění 2. a 3. stupně (sloupcové pro %) (31/5/15)
8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků  pdf  (21/4/14)
9. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace (čistý vztah mezi dvěma proměnnými v tabulce s kontrolou vlivu 3 faktoru)   pdf  (31/5/15)
10. Jak psát empirickou část textu: Popisné statistiky a bivariátní vztahy (aktualizováno 28/5/2014, bude doplňováno na základě zkušeností se seminárkami)

Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných (21/8/12)  (verze v doc)

Viz též presentace z AKDII. - Data management v SPSS/PSPP:
Data management v SPSS/PSPP (2.)   pdf  - Vybrané speciality a vychytávky (pro AKDI./II./III.)
Mezinárodní komparativní výzkumné projekty: data pro sekundární analýzu   pdf  - stručný přehled zdrojů dat nejen pro seminárky a diplomky (pro AKDI./II./III.)


Co jsme dělali   (přehled probrané látky včetně komentovaných syntaxů z jednotlivých seminářů) a Zadání úkolů  (průběžně aktualizováno):

AKD I. - Co jsme dělali v LS 2015  Zadání úkolů AKD I. v LS 2015
AKD I. v LS 2014    Úkoly AKD I. v LS 2014
AKD I. v LS 2013    Úkoly AKD I. v LS 2013
AKD I. v LS 2012    Úkoly AKD I. v LS 2012
AKD I. v LS 2011    Úkoly AKD I. v LS 2011
AKD v ZS 2010  (komentovaný syntax, ukázky zadání v SPSS / PSPP a výstupy):
4/5/2010: Rekódování proměnné a úvod do kontingenčních tabulek (v doc)  v pdf
18/5/2010: Třídění 2. stupně: Vztah mezi dvěma proměnnými v kontingenčních tabulkách (v doc)  v pdf   [strana 1-4]
25/5/2010 Třídění 2. stupně: Průměry v podskupinách - intervalové odhady, grafy a testování hypotéz (t-test, One-way ANOVA) a krátce i rekódování znaku. (v doc)  v pdf   [strana 5-27].
   Úkoly AKD I. v ZS 2010Quantitative Data Analysis I. (QDA I.)  YMH515

Syllabus (summer 2014)
Seminar work assignment and instructions  pdf version (updated 28/5/14)
Requirements for the course completion: 1. seminar work - see Instructions, 2. test (rather practical knowledge, min. 60% successfulness) and 3. all homework, see Homework assignment in summer semester 2015

What we have done in QDA I. in 2015 summer semester    Homework assignment QDA I. 2015 summer

Handouts: (see also AKD I.)
About QDA1 course
1. Introduction to SPSS/PSPP (1.) (program environment, data input, labelling variables, basic settings)   watch also a video Intro to SPSS (the very basics) and read SPSS Statistics for Students: The Basics (very helpful guide at SSCC University of Wisconsin - Madison)
  Detailed manual for PSPP It is written in rather technical manner explaining syntax commands mainly which is useful for SPSS as well. For the beginning there are useful chapters 5 Using PSPP and 15.2 FREQUENCIES
2. Missing Values (I.) - Identification, assigning and their analysis    (added 2/3/15)
3. Descriptive statistics - univariate analysis (central tendency and dispersion measures)  pdf  (updated 22/2/15)
4. Contingency tables: bivariate analysis of categorical data - introduction  pdf  (updated 5/6/14)
5. Contingency tables: multivariate analysis and elaboration - introduction to third level of data sorting  pdf  (updated 24/11/14)
6. Map of bivariate analyses configuration  pdf  (added 19/5/14)

See also handouts for AKD I.

What we have done in QDA I. and Homework assignments:
QDA I. in 2015 summer    Homework QDA I. 2015 summer
QDA I. in 2014 summer    Homework QDA I. 2014 summer

Quantitative Data Analysis II. (QDA II.)  YMH521

Syllabus (winter 2014)
Seminar work assignment and instructions  pdf version (updated 28/5/14)
Requirements for the course completion (grades): 1. seminar work - see Instructions, 2. test (rather practical knowledge, min. 60% successfulness) and 3. all homework assignments, see Homework assignment in winter semester 2014
What we have done in QDA II. in 2014 winter semester    Homework assignment QDA II. 2014 winter

Handouts: (see also QDA I. and also AKD II.)
1. Contingency tables: multivariate analysis and elaboration - introduction (3-fold crosstabs, ordinal correlations)  pdf  This handout is from QDAI. but relevant to QDA II. as well (updated 24/11/14)
2. Standard error and confidence interval (1.) – introduction to inferential statistics (added 24/11/14)
3.Confidence interval for proportion (2.) (added 24/11/14)
4. Statistical hypothesis testing (1) - principle and tests for numerical variables  (pdf version) (added 10/12/14)     Testing Hypotheses (chapter 7) in Leon-Guerrero, Anna, Chava Frankfort-Nachmias. 2012. Essentials of social statistics for a diverse society. Thousand Oaks (Calif.): SAGE Publications.
5. Statistical hypothesis testing (2) - categorical variables (Chi-square test of goodness of fit)  (pdf version) (added 29/12/14)
6. Odds Ratio  (pdf version) (added 29/12/14)
7. Direct standardization of incidence ratios  (pdf version) (added 29/12/14) (from crude rates to standardized rates: outcomes are adjusted to take into account differences in confounding factors)
8. Direct standardization in contingency table  (pdf version) (added 30/12/14)


Quantitative Data Analysis I. & II.

Readings:
Elementary Analyses chapter 15 (Pp. 375-394)   in Babbie, E. 1995. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing; 7 edition.
The Elaboration Model chapter 16 (Pp. 395-412)   in Babbie, E. 1995. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing; 7 edition.
Elaborating bivariate relationships chapter 12 (Pp. 161-170) in de Vaus, D. A. 1985. Surveys in Social Research, First Edition. Hemel Hempstead/Winchester, Mass. : Allen & Unwin Ltd.
Cross-tabulations and More on tables (selected parts of chapters 1 and 2)   in Treiman, D. J. 2009. Quantitative data analysis: doing social research to test ideas San Francisco: Jossey-Bass.:     This is highly recommended and required reading.
Statistics Primer for Sociology

Inferential statistics (Pp. 114-119 from chapter 10 Bivariate analysis: crosstabulations) in de Vaus, D. A. 1985. Surveys in Social Research, First Edition. Hemel Hempstead/Winchester, Mass.: Allen & Unwin Ltd.  
Testing Hypotheses (chapter 7) in Leon-Guerrero, Anna, Chava Frankfort-Nachmias. 2012. Essentials of social statistics for a diverse society. Thousand Oaks (Calif.): SAGE Publications.

Useful tools (web calculators etc.):
Normal Probabilities in SticiGui by P.B. Stark. - Areas of the normal curve for entered interval under the normal curve
web calculators: Confidence Interval of a Proportion     Confidence Interval for the Difference Between Two Independent Proportions
SPSS syntax routine for calculation of confidence interval of proportion/percentage For simple CI of % choose the second test: Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion (just enter: n and p).
  If you use this script (e.g. in diploma thesis) you should credit it, cite: Gwilym Pryce 2002. Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion. Inference for Proportions. Available at: http://www.spsstools.net/Syntax/Distributions/ProportionTestsAndCI.txt.

Datasets:
Our hypothetical dataset (26/2/2014) (not useful anynore)
Data TV&Books - students FHS   (dataset from our survey)  updated 15/3/2015 (all HiSo summer semester 2015 classes added)   Questionnaire (ppt)
ISSP 2007 - Leisure Time and Sports, the Czech Republic (HiSo version, English)  (last revision for HiSo 27/5/2014)   Czech questionnaire (it applies to original Czech variable names), Basic questionnaire in English (only the core of the module variables)   More information on ISSP.org (You can download whole international data set from ZACAT - GESIS)

You can download freeware statistical software PSPP which partially replaces SPSS from PSPP download for Windows    PSPP Manual (html)


Literatura:

Rozdíl mezi procenty a procentními body.

Interpretace dat. (kap. 4) in J. Kapr, Z. Šafář. 1969. Sociologie nebo zdravý rozum?).  (vynikající úvodní text o sociologické analýze pro začátečníky; pro AKD I. zejména stránky 169-189).

Elementary Analyses. Pp. 375-394 in Babbie, E. 1995. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing; 7 edition. (popisné statistiky, porovnání skupin)

The Elaboration Model. Pp. 395-412 in Babbie, E. 1995. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing; 7 edition. (princip elaborace)

Proměnné a jejich typy; Jednotky a soubory. s. 28-43 in Řehák, J., B. Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (pdf 1,3 MB)

Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. H. Jeřábek. 2011. s. 433-443 in Novák, M. et al. (2011). Úvod do studia politiky. Praha: SLON. (pdf 2,1 MB)

Několik rad, jak číst statistiky s. 34-35 in Hanousek, Charamza. 1992. Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. Praha: Grada.

Vícerozměrná analýza - tabulky třídění 3 stupně (M. Disman. 1993, k. 9)

Průměr a rozptyl nejsou všechno! s. 36-39 in Hanousek, Charamza. 1992. Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. Praha: Grada.

Bryman, A. 2008. Social research methods. Oxford: Oxford University Press.  online zdroje (data, testy)  (vybrané kapitoly, v přípravě)

kap. 15. Using SPSS for Windows  (jednoduchý návod na SPSS: data management, frekvenční tabulky, grafy, korelace, kontingenční tabulka) (kompletní stránky, opraveno 26/4/10).

kap. 14. Quantitative data analysis  (stručný úvod do analýzy kvantitativních dat v sociologii: jedno/více-rozměrná analýza, statistická významnost)

Statisticky významný neznamená důležitý. Soukup, P. 2007.  Socioweb 6/2007 (stručný výtah z článku „Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti.“)

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení. Soukup., P. 2010. Data a výzkum - SDA Info 4 (2): 77–104.

Antonius, R. Interpreting Quantitative Data with SPSS. London: Sage Publications, 2003. (vybrané kapitoly, v přípravě)

Studenti kurzu si mohou o heslo napsat.


Analýza kvantitativních dat (AKD II.)

AKD II. v ZS 2010 (volitelný kurz), od LS 2011 (povinný kurz)
Sylabus AKD II. (LS 2011).
Zadání a instrukce k seminární práci. (aktualizováno 28/5/14).
Podmínky k zakončení kurzu: 1. seminární práce, 2. test (min. 60% úspěšnost) a 3. vypracování všech v daném semestru zadaných úkolů, viz Zadání úkolů AKD II. v ZS 2014


Prezentace:
1a. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně  v pdf  (aktualizováno 4/6/2014)    Opakování z AKD I.
1b. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace (čistý vztah mezi dvěma proměnnými v tabulce s kontrolou vlivu 3 faktoru)   v pdf   (aktualizováno 13/5/2014)
2. Korelace a asociace: vztahy mezi kardinálními/ ordinálními znaky  (verze v pdf)   (22/5/12)
3a. Standardní chyba a interval spolehlivosti (1.) – úvod do principů inferenční statistiky, výpočet pro numerické/kardinální znaky (průměr)  (verze v pdf)  (nové, aktualizované 29/11/2014)
3b. Standardní chyba a interval spolehlivosti (2.) – pro nominální znaky (podíl, procenta)   (verze v pdf)  (nové, aktualizované 29/11/2014)
  stará verze 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba  verze v pdf  (naposledy aktualizovaná 29/10/2014)  
  Jobík v SPSS syntaxu pro výpočet intervalu spolehlivosti pro pravděpodobnost/procenta (Pro CI % zvolte: Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion. Použijete-li právě tento skriptík, pak ho citujte jako: Gwilym Pryce 2002. Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion. Inference for Proportions. Available at: http://www.spsstools.net/Syntax/Distributions/ProportionTestsAndCI.txt.)    Webový kalkulátor  Confidence Interval of a Proportion    Confidence Interval for the Difference Between Two Independent Proportions
4.a Testování hypotéz (1) - Princip a testy pro číselné/kardinální znaky  (verze v pdf)  (6/12/2014)
4.b Testování hypotéz (2) - Kategoriální znaky: Testy dobré shody (Chíkvadrát)  (verze v pdf)  (1/12/2014)
   Tabulkové hodnoty pro Chíkvadrát nebo Chi-square statistics  Chi-Square Probabilities
   Kalkulátory nejběžnějších statist. testů (Z-Test, T-test, Chikv.2x2, korelace adal.), užitečný je např.  Kalkulátor Z testu pro rozdíl podílů/pravděpodobností (%) ve dvou (sub)populacích (Z Test Calculator for 2 Population Proportions)
5. Kontingenční tabulka: vztahy mezi kategorizovanými znaky - míry asociace/korelace, znaménkové schéma  (verze v pdf)  (1/12/2014)
6. Poměry šancí (Odds Ratio)  Výpočet ODDS RATIO v Excelu   (26/4/12)  Vzdělanostní mobilita (naroz. 1974-78) - výpočet ODDS RATIO v Excelu   (15/5/2013)
7. Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení  (13/1/15)  verze v pdf   Dodatek – vstupní tabulky z SPSS pro standardizaci (vážení)  (15/9/13)
8. Regresní analýza, analýza rozptylu (úvod)
Pro komparaci (v čase, mezinárodní apod.):
8. Přímá standardizace intenzitních ukazatelů
9. Míry variability: variační koeficient a další indexy   (6/4/13)     výpočet IQV - nominální variance v Excelu viz též 8. Přímá standardizace intenzitních ukazatelů

Úprava a různé přístupy k zacházení s daty (transformace, apod.):
10. Typy dat (s jakými daty můžeme vstupovat do analýz)  (26/2/13)
11. Data management v SPSS/PSPP (2.)   pdf  - Vybrané speciality a vychytávky (pro AKDI.-III.), viz též  Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných
12. Analýza chybějících hodnot (missing values)  v pdf
13. Agregace dat a X-Y graf (scatterplot)  v pdf
14. Redukce dat a vytváření sumačních indexů   
15. Vícenásobné výběrové otázky (Multiple response)   (aktualizováno 20/5/12)
16. Vážení dat   
Mezinárodní komparativní výzkumné projekty: data pro sekundární analýzu   pdf  - stručný přehled zdrojů dat nejen pro seminárky a diplomky (pro AKDI./II./III.)


Co jsme dělali AKD II. v ZS 2014 (syntaxy atd.)    Zadání úkolů AKD II. v ZS 2014

Literatura (viz též AKD I.) Texty mj. k přípravě na státní zkoušku z metod výzkumu/analýzy.

Proměnné a jejich typy; Jednotky a soubory. s. 28-43 in Řehák, J., B. Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (pdf 1,3 MB)

Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. H. Jeřábek. 2011. s. 433-443 in Novák, M. et al. (2011). Úvod do studia politiky. Praha: SLON. (pdf 2,1 MB)

Interpretace dat. (kap. 4. in J. Kapr, Z. Šafář. 1969. Sociologie nebo zdravý rozum?).   (aktualizováno 18/4/12)
Vícerozměrná analýza - tabulky třídění 3 stupně. (M. Disman. 1993, k. 9)
Přímá a nepřímá standardizace (in Lamser, Růžička. 1970. Statistika pro sociology)
Kontingenční tabulky - standardizace: část 1. a část 2. (vybrané pasáže z kap. 1 a 2. in Treiman, Donald J. 2009. Quantitative data analysis: doing social research to test ideas).   (aktualizováno 21/5/12)   Viz také původní článek Religion: Opiate or Inspiration of Civil Rights Militancy Among Negroes? (Marx. G. T. 1967. ASR vol. 32).
Standardizace v kontingenční tabulce: Factor Standardization as a Method of Interpretation (Rosenberg, M. 1962. Social Forces)

Poměry mobilitních šancí (Odds ratio v mobilitních tabulkách). [část kap. 6.1. in Katrňák, T. 2005. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK]

Charakteristiky rozložení nominální proměnné. in Řehák, J., B. Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (pdf 200 kB) (indexy variability pro nominální proměnné)

Statistická významnost, kontingenční tabulky, Testování hypotéz a Chíkvadrát test [s. 180-193 z kap. 4. Interpretace dat (zde celá kapitola). in J. Kapr, Z. Šafář. 1969. Sociologie nebo zdravý rozum?].   (aktualizováno 18/4/12)
Ověřování statistických hypotéz (in Příručka pro sociology. 1980) (Chí-kvadrát test: jednorozměrný-odchylky kategorií jedné proměnné od teoretické četnosti a pro vztah dvou proměnných v kontingenční tabulce)

Statisticky významný neznamená důležitý. Soukup, P. 2007.  Socioweb 6/2007 (stručný výtah z následujícího článku)
Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti. Soukup., P., L. Rabušic. 2007. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (2): 379–395.
Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení. Soukup., P. 2010. Data a výzkum - SDA Info 4 (2): 77–104.

Neparametrické testy: Chí-kvadrát testy dobré shody, Wilcoxonův test, McNemar, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis; ANOVA. část 6. kapitoly "Statistics for Social Workers" J. T. Stockse (in Thyer, B. A. 2001. The Handbook of SOCIAL WORK RESEARCH METHODS.

Položková reliabilita: Čím větší, tím lepší (aneb mýty o reliabilitě) (Soukup, P., Socioweb)

Kompletní návody a dokumentace k SPSS od výrobce (IBM), verze 20

Antonius, R. Interpreting Quantitative Data with SPSS. London: Sage Publications, 2003. (vybrané kapitoly, v přípravě)


Užitečné nástroje a dokumenty pro studenty HiSo:

ProportionTestsAndCI  Skript SPSS.cz Intervaly spolehlivosti pro četnosti (%)   Confidence interval for a proportion  Více v sekci Webové nástroje pro analýzu dat.
Aplikace pro výpočet Chíkvadrát testu pro četnosti kategorií v rámci jedné proměnné

Česká republika v komparativních databázích ČSDA  (odkazy na databáze z dlouhodobých mezinárodních dotazovacích šetření obsahující česká data).
Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989  (data a dokumentace z rozsáhlého výzkumu mobility a sociální struktury v 6 zemích).
Historické tabulky sociální mobility v ČSSR in Rollová, V. a kol. 1972. Sociální a profesionální mobilita pracujícího obyvatelstva ČSSR. Bratislava: ČSVÚP.
Výsledky z výzkumu volného času v Ostravě z let 1967-1970 (kap. 1 až 3) in Blanka Filipcová a kolektiv. 1974. Volný čas a kultura v průmyslovém městě. Praha: ÚPKVČ.


Co jsme dělali v minulosti  (přehled probrané látky včetně komentovaných syntaxů z jednotlivých seminářů):
AKD II. v ZS 2014   AKD II. v ZS 2013 (*)   AKD II. v LS 2013    AKD II. v LS 2012   AKD II. v LS 2011   AKD II. v ZS 2010
ZADÁNÍ ÚKOLŮ (v aktuálním semestru průběžně aktualizováno):  Úkoly AKD II. v ZS 2014   Úkoly AKD II. v ZS 2013   Úkoly AKD II. v LS 2013   Úkoly AKD II. v LS 2012   Úkoly AKD II. v LS 2011

Analýza kvantitativních dat III. – praktické aplikace vícerozměrných statistických metod

volitelný kurz od LS 2014 určený pro diplomanty a doktorandy

Anotace Kurz seznamuje s možnostmi aplikace pokročilých vícerozměrných statistických metod na základní uživatelské úrovni (lineárně regresní analýza, logistická regrese, strategie budování modelů, analýza reliability a latentních struktur a dal.). Formou dílny budou procvičovány postupy na konkrétních úlohách, pozornost při tom bude věnována komparativnímu přístupu (trendy v čase, mezinárodní srovnání). Cílem kurzu je prohloubit praktické schopnosti vícerozměrné analýzy a složitějších transformací dat a posloužit tak při zpracování kvantitativních dat z vlastních výzkumných projektů realizovaných v rámci diplomové práce nebo vědecké stati. Věnovat se budeme také věcné interpretaci výsledků analýz a jejich presentaci v akademickém textu. Podmínky k zakončení kurzu: seminární práce, aktivní účast.

Sylabus AKD III. (LS 2014). (aktualizováno 13/2/14).     

AKD III. - Co jsme dělali v LS 2017 (syntaxy, probraná témata, odkazy na presentace)


Prezentace:  (postupně doplňovány)
0. Představení kurzu a plán práce (v LS 2017)  (aktualizováno 22/2/17)
1. Jak psát empirickou část odborného textu: Popisné statistiky a bivariátní vztahy  (aktualizováno 5/3/14)
2. T-testy a jednoduchá analýza rozptylu One-way ANOVA - testování hypotéz pro průměry (rozptyly)   (aktualizováno 8/3/16) navazuje na AKD II.  4.a Testování hypotéz (1) - Princip a testy pro číselné/kardinální znaky
3. Redukce dat - Metoda hl. komponent (PCA) a vytváření sumačních indexů
4. Regresní analýza - lineární regrese (OLS)  (aktualizováno 23/5/17)
5. Interakce v regresním modelu  (aktualizováno 24/5/17)
6. Mediace v regresním modelu - analýza přímých a nepřímých (zprostředkovaných) vlivů v regresním modelu   (nehotová verze 0; aktualizováno 24/5/17)
7. Logistická regrese - modely pro kategoriální závislé proměnné   (aktualizováno 14/6/17)
8. Kauzální inference, problém endogeneity: možnosti a limity řešení pomocí regresního modelu s instrumentální proměnnou   (aktualizováno 18/6/17)
9. Víceúrovňová struktura dat: možné přístupy k modelování (víceúrovňový regresní model) (teprve v přípravě zatím viz Soukup, P. 2006. Proč užívat hierarchické lineární modely?)

Datové transformace apod.: (praktické i pro AKD I./II.)
Data management v SPSS/PSPP (2.)   pdf  - Vybrané speciality a vychytávky (pro AKDI./II./III.), viz též z AKDI.  Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných
Restrukturace dat - převod případů na proměnné (aneb jak udělat „z osob domácnosti“)   (aktualizováno 25/3/14)
Syntax: Volba a vymezení effektivního vzorku (podsouboru s platnými případy)   (aktualizováno 16/3/14)
Mezinárodní komparativní výzkumné projekty: data pro sekundární analýzu   pdf  - stručný přehled zdrojů dat nejen pro seminárky a diplomky (pro AKDI./II./III.)

Další zdroje informací a texty ke čtení:
Linear Regression - ukázky principu výpočtu (OLS, korelace, ANOVA)
European Social Survey Education Net   především Analysing cross sectional survey data using linear regression methods: A 'hands on' introduction using ESS data (Odd Gasdal)

Charakteristiky rozložení nominální proměnné. in Řehák, J., B. Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (pdf 200 kB) - indexy variability pro nominální proměnné

Ordered Logistic Regression (PLUM v SPSS) - SPSS Annotated Output IDRE UCLA (vynikající komentář, jak interpretovat výsledky ordinální regrese)
Interpretaci ordinálního modelu najdete také v kapitole 4 Ordinal regression in Marija Norušis. IBM SPSS Statistics 19 Advanced Statistical Procedures Companion.

Soukup, P. 2006. Proč užívat hierarchické lineární modely? Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 987-1012

Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. Hubatková, B., M. Kreidl, M. Štípková, L. Rabušic, Pp. 178-193 in Hasmanová-Marhánková, J., M. Kreidl (eds.). 2012. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. (pdf 1,6 MB) - ukázkový text s apliakcí logistické regrese a kohortní analýzy i jak psát odborné texty (otázky, hypotézy, teorie, budování modelu, interpretace)

Katrňák, T. 2006. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice. Pp. yyy-y in Matějů, P., J. Straková (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: Academia. (pdf 1 MB)

Kompletní návody a dokumentace k SPSS od výrobce (IBM), verze 20 zde najdete úplně vše (viz zejména Statistics Command Syntax Reference)
spss-tutorials.com  (hodně užitečná stránka Rubena Geert van den Berga)
SPSS/PASW STATISTICS GUIDES by Marija Norušis


Co jsme dělali v minulosti  (přehled probrané látky včetně komentovaných syntaxů z jednotlivých seminářů):
AKD III. v LS 2014    AKD III. v LS 2015    AKD III. v LS 2016

DATA:
Simulovaná data
Příklad vstupu dat
Kontingenční tabulka - vložení tabulárních dat pomocí vážení (crosstab_data_input)
XY podskupiny - ukázka konfigurace v datech na základě podskupin, viz prezentaci 1, [Disman, M. 1993.: 210-211].

Data z našich cvičných výzkumů
Spokojenot studentů HiSo-kombi – ukázkový výzkum mezi studenty FHS HiSo kombinované studium 26/3/2010 (vyplňováno přímo do datové matice v SPSS). Jde o nevičištěná data.   Codebook
Hodnoty & reliabilita 1., studenti HiSo-denní – ukázkový výzkum mezi studenty FHS denní studium 23/03–13/04/2010, etapa 1. (on-line dotazník na Vyplnto.cz). Jde o nevyčištěná data.  Dotazník v pdf

Data TV&Knihy - studenti FHS – kontinuálně každý rok - kumulovaná průběžně aktualizovaná data  Dotazník (aktualizace dat k 21/3/2014).

Data z výzkumu na FHS
Sociální sítě a mobilita 2011 (CVVM 2011/11)  dotazník  (data pouze na vyžádání)
Aspirace - žáci 8-9.tříd ZŠ ze soc. vyloučených a majoritních lokalit  (zip, heslo na vyžádání)

Data z ostatních reprezentativních výzkumů národních populací
ISSP 2009 Sociální nerovnosti, ČR (úpravy pro HiSo, 2015)   ISSP 2009 Sociální nerovnosti - Dotaznik a karty
CVVM 2007/04 - Naše společnost (modul Sociální sítě a soudržnost)  dotazník  karty k dotazníku
ISSP 2007 - Volný čas a sport  (zip, heslo na vyžádání) dotazník  stránky ISSP (International Social Survey Programme)
Rodiče a výchova 2010 (rodiče dětí 6-15 let, vysokoškolské a dělnické rodiny)  (zip, heslo na vyžádání) dotazník  výzkumná zpráva
Sociální distance 2007  (zip, heslo na vyžádání)  dotazník
Distinkce & hodnoty 2008 - populace 30-34 letých a jejich rodičů  (zip, heslo na vyžádání)  dotazníky ("děti" a rodiče) Více viz Výzkumný projekt "Sdílení hodnot"
Aktér 2009 (část "historické vědomí")  (zip, heslo na vyžádání)  dotazník


Mezinárodní komparativní výzkumné projekty: data pro sekundární analýzu   pdf  - stručný přehled zdrojů dat nejen pro seminárky a diplomky (pro AKDI./II./III.)

Demokracie v Latinské americe (1922-1973)  (agregovaná data)
Vývoj HDP v USA 1929-1950  (agregovaná data)Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989 - mezinárodní výzkumný projekt z roku 1993 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Rusko) (data, codebooky)
  O východiscích výzkumu se dočtete v článku Szelenyi I., Treiman, D. J. 1991. Vývoj sociální stratifikace a rekrutace elit ve východní Evropě po roce 1989. Výzkumný projekt." Sociologický časopis 17(3): 276-297.
International Survey Center - Surveys and statistical analysis in many nations (prof. Jonathan Kelley a kol.)
General Social Survey (USA 1972-2008)

IMPUS-USA - Integrated Public Use Microdata Series for Social and Economic Research (USA 1850-2009)
IMPUS-International - Integrated Public Use Microdata Series International Census Microdata for Social and Economic Research (55 zemí, 1960-2007)
EUROSTAT - úvod (agregovaná data)  mikro-data


Syntaxy:

Vypínaní/zapínání labelů/hodnot v outputu
Načtení dat (přímo ze syntaxu)
Popisné statistiky (Descriptives, Frequencies)
Korelace
Kontingenční tabulky
Transformace dat (rekód, nové znaky)
Syntax XY (záloha)
Parciální korelace - výpočet v Excelu.


ODKAZY:

Návody na SPSS:
SPSS Starter Kit (UCLA) jednoduchý průvodce SPSS s video-návody
Statnotes: Topics in Multivariate Analysis, by G. David Garson
Raynald's SPSS Tools, Code Archives, Tips, FAQ and Tutorials
SPSS Online Guide by Richard M. Wielkiewicz
SPSS/PASW STATISTICS GUIDES by Marija Norušis
IBM SPSS CZ (Acrea) viz zejména užitečné skripty pro úpravu výstupů

Učebnice statistiky:
Interstat - hypertextová interaktivní učebnice statistiky pro ekonomy
Řezanková, H., L. Marek, M. Vrabec. 2001. IASTAT - INTERAKTIVNÍ UČEBNICE STATISTIKY. Praha: VŠE.
StatSoft - Elektronická učebnice statistiky (anglicky)
Online Statistics: An Interactive Multimedia Course of Study

Management sociálních dat a datové archivy magisterský kurz na Fakultě sociálních věd UK - Mgr. Jindřich Krejčí, PhD.
STP177 Statistika kurz na PřF UK (velmi kvalitni prezentace) - doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Simulace s daty:
R. Webster West applets I.
R. Webster West applets II.
Simulace-ukázky @ Rice Virtual Lab in Statistics  rozložení distibucí ve výběru, intervaly spolehlivosti, opakovaná měření, předpoklady t-Testu

Social Research Update

MS Excel - tvorba grafu, úvod   užitečné návody, jak dělat grafy v Excelu


Webové nástroje pro analýzu dat:

Stattucino Applet (free-java aplikace pro analýzu dat)

Statistical Calculations rozcestník pro statistické výpočty, učebnice, software (online analýzy na internetu)

Quantitative Skills online výpočty, freeware - Simple Interactive Statistical Analysis (SISA) a články

VassarStats: Website for Statistical Computation statistické výpočty a výklad (mimo jiné kontingenční tabulky: chi-square test of association, Odds Ratio, ...)
Index of On-line Stats Calculators
Exact r×c Contingency Table

Kalkulátory nejen pro marketingový výzkum (Sample size and some statistical analysis)  Vynikající pomůckou je zde  Statistical Test Chooser  užitečné jsou zejména:  (odkazy z 26/5/10)
Kalkulátor intervalu spolehlivosti pro podílová data (četnosti nebo procenta kategorií např. nominálního znaku) nebo Confidence Interval of a Proportion  k tomu viz vysvětlující texty na HyperStat Online Confidence Interval for a Proportion a Confidence Interval on the Difference Between Proportions

Sample Size Calculator  intervaly spolehlivosti pro četnosti (Find Confidence Interval a Determine Sample Size)

Online Statistics Calculators in Probability Theory  velké množství kalkulárotů (Intervaly spolehlivosti, Standardní chyba, Sample size, Margin of Error, F-test, T-test, ...)

pro kategoriální znaky: distribuce četností v tabulkách (kontingenční i třídění 1. st.)
Chíkvadrát test pro četnosti kategorií v rámci jedné proměnné (One-dimensional 'goodness of fit' test)
Chíkvadrát test pro 2x2 kontingenční tabulku (verze 1, včetně koeficientu asociace Phi)
Chíkvadrát test pro 2x2 kontingenční tabulku (verze 2, včetně Odds Ratio)
P-value pro Chíkvadrát test (když nemáte tabulky kritických hodnot)

pro korelační koeficienty
Test for Equality of Several Correlation Coefficients  test statistické rozdílnosti korelačních koeficientů
Inferences about Linear Correlation  CfI pro korelační koeficienty (sheet v Excelu)
Kalkulátor intervalu spolehlivosti pro průměry (spojité proměnné)
Užitečné skripty pro úpravu výstupů SPSS (např. interval spolehlivosti pro %)


Statistické pakety:
IBM SPSS CZ (Acrea)


PSPP

PSPP je freeware (GNU) náhražka za SPSS (podporuje syntax SPSS).
PSPP hlavní stránka Download pro Windows. Neustále se objevují nové aktualizace; pro domácí počítače/notebooky používejte "single-user installation". Zde najdete řešení problému ve Windows Vista (nejde-li otevřít datový soubor) a zde je ukázka a komentář k využitelnosti verze 7.4 (dnes již velmi zastaralé z 29/3/2010); v současnosti - leden 2014 PSPP už umí faktorovu analýzu (PCA), klastrování K-means, lineární (OLS) a binární logistickou regresi, také již lze alespoň částečně kopírovat tabulky z outputu (zatím bohužel pouze celý obsah outputu najednou). Ale pozor někdy program padá.
K dispozici máte:

Návod na statistický software PSPP (SPSS), Jiří Šafr, FHS UK
část 1. – Úvod: Management dat a nejjednodušší tabulky (FREQUENCIES) (Data editor: popisky proměnných, vkládání/ otevírání dat, chybějící hodnoty, Analýza: popisné statistiky FREQUENCIES, formát CSV, Grafy 1., Syntax - úvod)  a záchrana pro úplné začátečníky Návod na otevření dat v PSPP (pokud máte nainstalované na počítači také SPSS a naopak).
část 2. – Kontingenční tabulky (CROSSTABS)  (logika kontingenční tabulky, test dobré shody Chíkvadrát, znaménkové schéma, syntax) (31/8/10).
Návod je platný i pro SPSS, jeho smyslem je naučit ovládání pomocí příkazového řádku v syntaxu, což umožnuje plynulý přechod používání mezi verzemi i PSPP a SPSS.
Další ukázky postupů naleznete v prezentacích AKD I. a AKD II.

PSPP File Conversion Service konverze datových souborů pro PSPP z SPSS, SPSS/PC+ system files (.sav nebo .sys), SPSS portable files (.por).


OpenStat Freeware software pro statistickou analýzu dat od popisných statistik, korelací až po Neural Networks (velké množství analýz, např. FA, CA, OLS, LogLinear, neparametrické testy, grafy). (zdarma pro účely výuky)

R free software - programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení
R Commander: A Basic-Statistics GUI for R grafická nadstavba ("okýnka") na prostředí R, která z R-ka udělá software podobný SPSS.
Návod viz: Fox, J. 2005. „The R Commander: A Basic-Statistics Graphical User Interface to R.“ Journal of Statistical Software. Vol. 14 (9).

FREE STATISTICAL SOFTWARE - přehled programů a adds-on pro analýzu dat

Software pro CAQDAS - analýzu kvalitativních dat.
Novinky ze světa CAQDAS programů
AnSWR: Analysis Software for Word-based Records freeware


Statistiky/datové zdroje:

Sociologický datový archiv (SDA) při SOÚ AV ČR, v.v.i.
Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics
General Social Survey (GSS) USA od roku 1972 (demographic, behavioral, and attitudinal questions)

Užitečné odkazy (texty, instituce, nástroje pro sběr a analýzu dat):

 • Scholar.google   Scholar.google se vzdáleným připojením přes UK  vyhledávání odborných publikací
 • Dotazník-online ... jak na dotazník stručně o dotaznících: základy vytváření, typy otázek
 • Research Methods Knowledge Base velmi podrobná internetová učebnice, jak dělat výzkum (výběry, design, validita a dal.)
 • What is a Survey publikace s návodem, jak dělat výzkum
 • International Handbook of Survey Methodology vše o výzkumu (survey design, sources of error, ethical issues, sampling, writing and testing question, data collection, adjusting data, mixed methods,...)
 • Tips and Tools for Sociologists F. M. Shaver a B. Reimer (Concordia Univ., Montreal)
 • Real Life Methods metodologické inovace v nejen kvalitativním výzkumu (viz Toolkits v sekci Publications and outputs)
 • Jak měřit sociální kapitál a sítě  Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie/Sociological Studies 06:7.
 • Statement of Ethical Practice for the British Sociological Association etický kodex British Sociological Association
 • Statement of Professional Ethics of the Canadian Sociology and Anthropology Association etický kodex Canadian Sociology and Anthropology Association
 • Pracoviště oboru HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, FHS UK   Obor Historická sociologie
 • Institut sociologických studií (ISS) FSV UK
 • Katedra sociologie FF UK
 • Katedra sociologie FSS MU v Brně
 • Katedra sociologie, FF, Západočeská univerzita v Plzni
 • Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU v Brně
 • Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
 • Sociální distance ve stratifikačním systému ČR - výzkumný projekt SOÚ AV ČR, v.v.i.
 • "Sdílení hodnot" - výzkumný projekt odd. Studia sociální struktury SOÚ AV ČR a CESES UK.
 • Databáze demografických údajů za obce ČR - Český statistický úřad
 • Veřejná databáze ČSÚ mj. Historické ročenky ČR.
 • Atlas of European Values (1981-2008) - European Values Study
 • Census Hub - předběžná mezinárodně srovnatelná data ze sčítání za všechny státy EU
 • Nástroje pro sběr dat:

 • BUDIFO - Registr sčítacích obvodů a budov ČSÚ   Rozcestník pro RSO: Registr sčítacích obvodů a budov (mj. pro přípravu vícestupňového výběru)
 • Vyplňto.cz on-line dotazníky a jejich vyhodnocení vč. grafů, stažení dat v CSV formátu (zdarma)
 • Easyresearch.cz on-line dotazníky pro váš výzkum (placená služba)
 • WEBANKETY.cz vaše anketní otázky na webu
 • Sample Size Calculator for a proportion
 • Reseach Randomizer generování náhodných čísel (libovolný rozsah čísel, jednoduché použití)

 • WebZdarma.cz