Zpět na hlavní stránku

Aktuality + Co jsme dělali v Letním semestru 2011 - Analýza kvantitativních dat I. a II., Historická sociologie, FHS UK

Přehled probrané látky včetně komentovaných syntaxů z jednotlivých seminářů:

Analýza kvantitativních dat I. (YMH015, YMH115)

Analýza kvantitativních dat II. (YMH021, YMH121)


Aktuality v LS 2011:

Denní studium
Analýza kvantitativních dat I., učebna 2074 (původně 2071), Úterý 16:15-17:35
Základy (design) kvantitativního sociologického výzkumu, učebna 2074 (2071), Úterý 17:45-19:05
Analýza kvantitativních dat II. učebna 2064(?) (původně 2063), Pátek 10:15 do 12:15

Kombinované studium, učebna 2064 (původně 2071):
Sobota 26.2. Analýza kvantitativních dat II. 9:30–12:30 a 14:00–17:00
Sobota 19.3. Analýza kvantitativních dat I. 9:30–12:30 a Základy kvantitativního sociologického výzkumu 14:00–17:00
Pátek 8.4. Analýza kvantitativních dat II. - kombinované studium, 15:00–18:30, nepovinné setkání nad rámec vymezeného času na výuku zejména k praktické zkoušce ze státnic (učebna 2074)
Pátek 29.4. Mimořádný seminář AKD II. pro studenty denního i kombinovaného studia - k praktické otázce ze státnic. 16:00–18:30, jde o nepovinné setkání nad rámec vymezeného času na výuku, učebna 2074

Sobota 7.5. Analýza kvantitativních dat I. 9:30–12:30 a Základy kvantitativního sociologického výzkumu 14:00–17:00.

Sylabus AKD I. (v LS 2011)  Sylabus AKD II. (v LS 2011)    Zadání a instrukce k seminárním prácím. (aktualizováno 14/12/11)    

AKD II. - Zadání úkolů v LS 2011 (souhrnně);  NEPŘEHLÉDŇETE! (nové z 13/6/11)
AKD I. - Zadání úkolů v LS 2011 (souhrnně);   (nové z 7/9/11 - odpovídá níže vypsaným úkolům)
Připomínám, k úspěšnému zakončení kurzu AKD I. a AKD II. (denní, kombi) je nezbytné vypracovat min. 3 úkoly + seminární práci. Vše nejpozději do 14/9.


Otázky ke státnicím z metodologie výzkumu   Výukové materiály AKDII. ke státnicím ot. č. 6. Analýza dat v kvantitativním výzkumu - Praktické provedení analýzy kvantitativních dat (prezentace, texty)
Nové texty pro ZKSV/Design kvant. výzkumu a státnice: Prvky šetření: výzkumné otázky, konceptuální rámec   Příklady a Zobecnění modelu (Punch 2008: kap. 3,4,6,7) (přidáno 1/9/11) a nezapomeňte na Na co jsou hypotézy/operacionalizace (Disman 1993: kap. 4)


Analýza kvantitativních dat I. (YMH015, YMH115) v LS 2011

Co jsme dělali:

Vstupní test pro AKD I. (a kontrolní pro AKD II.)  DATA testISSP07.sav

1. seminář 22/2/2011: "Co jsme dělali": Vytvoření datové matice a pořízení dat v SPSS a  "TV&knihy" (mini-výzkum studentů FHS HiSo a KŘS):  DATA  "Dotazník"
Domácí úkol č. 1: Popsat všechny proměnné z našeho výzkumu "TV&knihy" (třídnění prvního stupně, příkaz FREQUENCIES).

2. seminář 1/3/2011: "Co jsme dělali": Syntax pro SPSS (úprava dat: labely, missingy, Frequencies)  Úvod do SPSS (PSPP)  v pdf

3. seminář 8/3/2011: "Co jsme dělali": Syntax pro SPSS (úprava dat: missingy, rekódování; Frequencies, Descriptives; grafy)  Grafy - třídění 1 st.  v pdf
Domácí úkol č. 2: Udělat grafy z našeho výzkumu "TV&knihy": Stem&Leaf a Histogram pro Věk, Barchart pro Kraj; překódovat Počet přátel na 3 kategorie a) ekvidistantně a b) na tercily + zobrazit vše v grafech.

4. seminář 15/3/2011: "Co jsme dělali": Data management v SPSS/PSPP (1.)  v pdf (info o datech; úprava dat)  Syntax s DISPLAY  (info o datech a proměnných)  Syntax SPSS z 15/3 rekódování a vytváření nové proměnné (compute)
Domácí úkol č. 4: v datech výzkumu "TV&knihy" vytvořit optimální 4 kategorie pro TV-hodiny a vytvořit proměnnou "nedívá se na televizi "(ne_TV)".

5. seminář 22/3/2011: "Co jsme dělali": Syntax Domácí úkol - data TVaKnihy: překódovat studium a zjistit zda se obory studia liší z hlediska pohlavi.

6. seminář 29/3/2011: "Co jsme dělali": Rodice a výchova 2010 DATA   Dotazník   (výzkum SOÚ AV ČR dvou typů rodin s dětmi na ZŠ)  
Syntax (kontrola úkolu, kontingenční tabulky a průměry v podskupinách)
Domácí úkol č. 5: (data TVaKnihy) Popište rozdíly mezi studenty HISO a ŘaS z hlediska doby strávené u TV, počtu přečtených knih odborných a pro zábavu, počtu přátel. Vyřeště pomocí: a) původních kardinálních zanků (půměr), b) pomocí kategorizovaných znaků (v kontingenční tabulce). Vizualizujte výsledky v grafech.

7. seminář 4/4/2011: výuka neodpadá - zastupuje Daniel Böhm.

8. seminář 19/4/2011: Agregace, X-Y graf. Kontingenční tabulka se 3 proměnnými (třídění 3.st.)   Syntax (Agregace a Tabulka třídění 3.st.)   Data ISSP2004int-Občanství jsou na disku H.  DATA - Rodice a výchova 2010
Domácí úkol č 7.:   Jak se liší názory na knihy q6_2r "Dítěti hračku nebo knížku?" podle velikosti místa bydliště "sidlo" a regionu "region"? Intervenuje do výše uvedených vztahů to, zda rodič-respondent sám ve volném čase čte knihy (Q18c_1)?   DATA

9. seminář 26/4/2011: Kontingenční tabulka se 3 proměnnými - kontrola vlivu 3 proměnné (třídění 3.st.)   Syntax Tabulky třídění 3.st.    Tabulky třídění 3.st. (čistý vztah mezi dvěma proměnnými v tabulce)  Vícerozměrná analýza. (M. Disman. 1993, k. 9)  DATA - Rodice a výchova 2010
Domácí úkol č 8.:   Vytvořte proměnnou Celkové výdaje na mimoškolní aktivity dítěte (proměnné Q9_1 až Q9_5 sečíst do nového znaku „vydajeMSA“ (pozor, takto zjednodušeně jde pouze o bezjednotkový index)). Index rekódujte na tercily do promene „vydajeMSA3“. Jaký je vztah mezi výší výdajů na mimoškolní aktivity dítěte a typem domácnosti (vydajeMSA3 a Typ_dom)? Jak do tohoto vztahu intervenuje příjem domácnosti (z hodiny proměnná prijem32t – viz syntax)?  DATA Rodiče a výchova


AKD I. - Zadání úkolů v LS 2011 (souhrnně) Minimální počet vypracovaných úkolů pro zápočet je 3.  Úkoly jsou i pro kombinovanou formu studia.  Platí pravidlo: úkoly lze odevzdat později, po hromadné kontrole na další hodině, ale musí být vypracovány na jiných proměnných s vlastní sociologickou formulací otázky.


Analýza kvantitativních dat II. (YMH021, YMH121) v LS 2011

Co jsme dělali:

4. seminář 18/3/2011: "Co jsme dělali": Kontingenční tabulky v SPSS/PSPP  v pdf (info o datech; úprava dat)  Syntax s DISPLAY  (info o datech a proměnných a save)  Přátelské sítě - homogenita, syntax SPSS

5. seminář 1/4/2011: "Co jsme dělali": Agregace dat a X-Y graf (scatterplot)  v pdf   Syntax SPSS z 15/3     DATA: ISSP 2004 - Citizenship (mezinárodní data)     EVS 1991-1999-2008 (ČR)  (spojený soubor pro knihu Důvěra&demokracie)  
Úkol č. 3 – Agregace dat (data ISSP2007 - volný čas a sport)

6. seminář a 2. KOMBI 8/4/2011: "Co jsme dělali": Syntax - denní studium  Syntax - KOMBI (spec. seminář)    Porovnání úrovní agreg. dat (indexace zemí)    DATA: Populace EU 1990   ISSP 2004 - 39 zemí, agregovaná data (16 znaků)

8. seminář 15/4/2011: "Co bude": Syntax  Korelace a míry asociace

9. seminář 21/4/2011: "Co bude": Syntax  Korelace a míry asociace - pokračování (Pearson, EtaSq, Spearman, K-Tau; parciální korelace a elaborace)
  Tabulky třídění 3.st. (čistý vztah mezi dvěma proměnnými v tabulce)   Vícerozměrná analýza. (M. Disman. 1993, k. 9)  a Přímá standardizace intenzitních ukazatelů   Přímá a nepřímá standardizace (Lamser, Růžička. 1970)

10. seminář 20/5/2011: AKD II. 20/5/11  Syntax 20/5/11   Redukce dat a vytváření sumačních indexů    Regresní analýza   DATA: Demokracie v Jižní Americe  GNP_USA  Čtení knih v dětství (Distinkce 08)     Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení

k otázkám ze státnic z metod výzkumu
Standardizace v kontingenční tabulce: Factor Standardization as a Method of Interpretation (Rosenberg, M., SF, 1962)
Položková reliabilita: Čím větší, tím lepší (aneb mýty o reliabilitě) (Soukup, P., Socioweb)


AKD II. - Zadání úkolů v LS 2011 (souhrnně)  Minimální počet vypracovaných úkolů pro zápočet je 3.  Úkoly jsou i pro kombinovanou formu studia.   Platí pravidlo: úkoly lze odevzdat později, po hromadné kontrole na další hodině, ale musí být vypracovány na jiných proměnných s vlastní sociologickou formulací otázky.


Zpět na hlavní stránku