Zpět na hlavní stránku

Aktuality + Co jsme dělali v Letním semestru 2012 - Analýza kvantitativních dat I. a II., Historická sociologie, FHS UK

Přehled probrané látky včetně komentovaných syntaxů z jednotlivých seminářů:

Analýza kvantitativních dat I. (YMH015, YMH115)

Analýza kvantitativních dat II. (YMH021, YMH121)

Instrukce k seminárním prácím AKD I./II. a podmínky k zakončení kurzu: 1. seminární práce, 2. test a 3. min. polovinu v daném semestru zadaných úkolů (tj. pro AKDI. 4x a AKD II. 5x).

- Přidán stručný návod (nejen) pro psaní seminárky z AKD I./II.: Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných (aktualizováno 21/8/12)  (verze v doc)
- nová presentace pro AKD I. (AKD II.): Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků.  (nové z 4/6/12).
- V rámci podkladů pro státnice a test AKD II. byla aktualizována a podstatně doplněna prezentace Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení   (aktualizováno 14/6/12)
a přidán avizovaný text Kontingenční tabulky - standardizace: část 1. a část 2. (vybrané pasáže z kap. 1 a 2. in Treiman, Donald J. 2009. Quantitative data analysis: doing social research to test ideas).   (nové z 21/5/12)   
- Zcela nová prezentace k problematice komparace dat, např. mezinárodně či v časových řadách: Míry variability: variační koeficient a další indexy (nejen pro diplomanty) (nové z 9/9/12)


DATOVÉ SOUBORY:
TV&Knihy - studenti FHS    nová verze souboru ISSP 2007 pro HiSo (1).
Syntax na vypínaní/zapínání labelů

Analýza kvantitativních dat I. (YMH015, YMH115) v LS 2012

Denní studium v Úterý 15:30-16:50, učebna 2071
Kombinované studium: Sobota 10/3/2012 v 9:30-12:30 učebna 2074; Sobota 28/4/2012 v 9:30-12:30 učebna 2071 (Pozor: změna místo Pá 18/5/2012) a
bonusový seminář nad rámec hodinové dotace: Pátek 27/4 od 17:00 (místnost 2071).
Sylabus (v LS 2012)

Souhrnné zadání úkolů AKD I. (průběžně aktualizováno)

Co jsme dělali:

Denní studium
1. seminář 21/2/2012   Úvod do problematiky vytváření dat
2. seminář 28/2/2012  Datová matice Hypotetická cvičná data  a  "TV&knihy" (mini-výzkum studentů FHS HiSo a KŘS):  DATA k 28/2/2012  "Dotazník"
3. seminář 6/3/2012  Manipulace s daty a popisné statistiky,  Data "TV&knihy" (data k 28/2/2012)
4. seminář 13/3/2012  Čistění dat a třídění 2.st.  Syntax
5. seminář 20/3/2012  Popisné statistiky - směrodatná odchylka a manipulace s daty (MISSING VALUES, SORT CASES)  Syntax
5. seminář 20/3/2012  Kontingenční tabulka (1) - úvod (CROSSTAB)  Syntax
6. seminář 3/4/2012  Kontingenční tabulka (2) - pokračování (orientace/typy procent) a rekódování spojitých znaků na kvantily (tercily).  Syntax
7. seminář 10/4/2012  Vztah dvou proměnných (situace pro spojité a kategoriální znaky): kontingenční tabulka, X-Y graf (SCATTERPLOT) a průměry závislého v kategoriích nezávislého znaku. Využití kategorizace na tercily.  Syntax
8. seminář 17/4/2012  Vztah tří proměnných (situace pro spojité a kategoriální znaky): X-Y graf (SCATTERPLOT) s podskupinami a průměry závislého v kategoriích nezávislého znaku.  Syntax   Bodový graf (X-Y) v Excelu, např. pokud používáme PSPP, které tento graf neumí.
9. seminář 24/4/2012  Grafy pro 1. a 2. stupeň třídění: Lodyhový graf (Stem&Leaf), Vousaté krabičky (Boxplot); Sloupcový graf (Barchart) pro třídění 1. a 2. stupně. Syntax     *úkol bude upřesněn později*
10. seminář 15/5/2012  Třídněí 3.stupně v kontingenční tabulce a sloupcovém grafu (Barchart) Syntax     *úkol bude upřesněn později*

Kombinované studium
1. seminář 10/3/2012 - kombinované studium  Úvod do prostředí SPSS, třídění 1. stupně  Syntax 120310
3. bonusový seminář (Pátek 27/4, 17h) pro kombinované i studium  1. Třídění 1. a 2. stupně: kontingenční tabulky a grafy. Syntax
2. seminář 28/4/2012 - kombinované studium   1. Třídění 1. a 2. stupně: kontingenční tabulky a grafy. Grafy třídění 3. stupně.  Syntax  Prezentace Grafy 2./3. stupeň třídění


Analýza kvantitativních dat II. (YMH021, YMH121) v LS 2012

Denní studium v Úterý 17:30-19:15, učebna 2071
Kombinované studium: Sobota 10/3/2012 v 14:00-17:00 učebna 2074; Pátek 18/5/2012 v 14:00-17:00 učebna 2071 (termín platí) a
bonusový seminář nad rámec hodinové dotace: Středa 25/4 od 15:00 (mj. k přípravě na státnice; místnost 2071).
Sylabus (v LS 2012)

Souhrnné zadání úkolů AKD II. (průběžně aktualizováno)

Co jsme dělali:

Denní studium
1. seminář 21/2/2012  Opakování: prostředí SPSS, rekódování, třídění 2.st.  Syntax
2. seminář 28/2/2012  Identifikace chybějících hodnot a jejich analýza;  Syntax
3. seminář 6/3/2012  Sloupcové grafy pro třídění 3.stupně (v %) viz prezentaci AKD1-Grafy; Úvod do inferenční statistiky - konfidenční intervaly  Syntax
4. seminář 13/3/2012  Konfidenční intervaly (2), letmý úvod do statistické indukce  Syntax
5. seminář 20/3/2012  Směrodatná odchylka, standardní chyba průměru, intervaly spolehlivosti a uspořádání dat/výstupů (SORT CASES, SPLIT FILE, FILTER),  Syntax  Výpočet směrodatné odchylky s pomocí Excelu a nová prezentace Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba  (verze v pdf)   (nové z 21/3/12)
6. seminář 27/3/2012  Intervaly spolehlivosti v podskupinách a pro procenta,  Syntax,  viz nová prezentace Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba  (verze v pdf)  (nové z 21/3/12)
7. seminář 3/4/2012  Intervaly spolehlivosti pro procenta, úvod k vážení dat (WEIGHT) a ladění rekódování věku do kohort daných historickými etapami a zároveň zastoupeností v datech   Syntax,   Ladění rekódu věku na generace v Excelu, prezentace Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba  (verze v pdf)  a užitečný jobík v syntaxu SPSS k výpočtu CfI pro %, podobně lze využít i webové aplikace (odkazy jsou v sekci Webové nástroje pro analýzu dat), např. Confidence interval for a proportion
8. seminář 10/4/2012   Chi-kvadrát test (1): pro homogenitu četností kategorií jedné proměnné nebo porovnání s očekávanými-teoretickými četnostmi (např. z jiného výzkumu) a pro vztah dvou znaků v kontingenční tabulce.  Syntax,  viz nové snímky 13 až 38 v prezentaci Asociace znaků a testování hypotéz (1)  Aplikace pro výpočet Chíkvadrát testu pro četnosti kategorií v rámci jedné proměnné  Další odkazy na výpočty Chíkvadrátu jsou v sekci Webové nástroje pro analýzu dat.
9. seminář 17/4/2012   Chi-kvadrát test (2): "one-dimensional" pro porovnání s očekávanými-teoretickými četnostmi u jedné proměnné (např. v čase z jiného výzkumu) a pro vztah dvou znaků v kontingenční tabulce; adjustovaná residua a znaménkové schéma  Syntax,  viz snímky 13 až 38 v prezentaci Asociace znaků a testování hypotéz (1) ,  a snímky 53 až 60 v prezentaci Vztahy mezi kategorizovanými znaky v kontingenční tabulce
a nově zařazený text o Statistická významnost, kontingenční tabulky, Testování hypotéz a Chíkvadrát test [s. 180-193 z kap. 4. Interpretace dat (zde je celá kapitola). in J. Kapr, Z. Šafář. 1969. Sociologie nebo zdravý rozum?].  (nové z 18/4/12)
10. seminář 24/4/2012   Vztahy v kontingenční tabulce: Adjustovaná residua a znaménkové schema (jednoduchá korespondenční analýza), Podíly šancí (Odds Ratio).   Syntax,  viz novou prezentaci Poměry šancí (Odds Ratio)  (nové z 26/4/12)     *úkol pro výpočet Odds Ratio v podskupinách bude zadán později + spojen s posledním úkolem z 15/5 na standardizaci*
11. seminář 15/5/2012   Standardizace: 1. Intenzitních údajů, 2. Standardizace-vážení v kontingenční tabulce:  Syntax,  viz prezentace:  
Přímá standardizace intenzitních ukazatelů a nově doplněnou Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení  (aktualizováno 14/6/12)


Kombinované studium: Souhrnné zadání úkolů AKD II. (průběžně aktualizováno podle denního studia)

1. seminář - kombinované studium 10/3/2012   1. Chybějící hodnoty a jejich analýza, 2. třídění 3 stupně - Kontingenční tabulky, 3. Parciální korelace, kontrola vlivu třetí proměnné.   Syntax
2. seminář - kombinované studium 18/5/2012   1. Standardní chyba a interval spolehlivosti (pro průměr a %), principy statistické inference, 2. Standardizace: a). Intenzitních údajů, b. Standardizace-vážení v kontingenční tabulce.  Syntax,  viz prezentace:   Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba  Přímá standardizace intenzitních ukazatelů a nově doplněnou Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení  (aktualizováno 20/5/12)

3. bonusový seminář (Středa 25/4, 15-17h) (mj. k přípravě na státnice) pro kombinované i denní studium  
1. Poměry šancí (Odds Ratio); 2. Kont. tabulky (třídění 3. st.) - elaborace a 3. kontrola vlivu 3 proměnné pomocí vážení v kontingenční tabulce.
prezentace Poměry šancí (Odds Ratio)  (nové z 26/4/12)  Výpočet ODDS RATIO v Excelu  Poměry mobilitních šancí (Odds ratio v mobilitních tabulkách). [in Katrňák, T. 2005. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK]  *syntax a další materiály budou doplněny*


TESTY AKD I. a II.:

Test AKD 2 23/5
Test AKD 1 28/6
Test AKD 2 28/6

1. Úterý 22. května ve 14:30 (AKD I.), 2. Středa 23. května ve 15:00 (AKD II.), 3. Pátek 22. června ve 13:30 (AKD I.+II.) na Katedře řízení&supervize v Máchově ul., 4. Čtvrtek 28. června v 16:00 (AKD I.+II.) SOÚ-Jilská/Jinonice, 5. Čtvrtek 28. června v 16:00 (AKD I.+II.), 6 Středa 12. září v 13 hod. (AKD I.+II.) v učebně 2071.
Je možno přijít i na test z druhého předmětu..

AKD I. seminář č. 2 pro kombinované studium je přesunut již na Sobotu 28. dubna (z 18. května); AKD I. kombinované studium: bonusový seminář Pátek 27. dubna od 17h; AKD II. kombinované studium: bonusový seminář ve Středu 25. dubna od 15h (mj. k přípravě na státnice; místnost 2071).

Zpět na hlavní stránku