Co jsme dělali v AKD II. v LS 2013

Zpět na hlavní stránku

1. seminář (19/2/13)
Typy dat (úvod).
Opakování z AKD I.: explorace a třídění 1.stupně (EXPLORE/EXAMINE průměr, variance, chybějící hodnoty); rekodování (COUNT - načítání), 2. kontingenční tabulka (CROSSTABS). Technické okénko: informace o proměnných - codebook (Display Dictionary)
Úkol č. 1    Syntax 19/2/2013

2. seminář (26/2/13)
Typy dat (2-way "mikrodata", agregovaná (2-way), hierarchická, tabelární, 1-way relační-síťová).
Kontrola úkolu a ukázka presentace výsledků analýz (formální náležitosti tabulek), viz Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných
Standardní (směrodatná) chyba a intervaly spolehlivosti (úvod),
Úkol č. 2 (bude zadán na téma Standardní chyba průměru)    Syntax 26/2/2013

KOMBI 1. seminář (9/3/13)
1. opakování třídění 2. a 3. stupně; 2. Směrodatná odchylka, Standardní chyba a výpočet Intervalu spolehlivosti v EXCELU. Data Věková struktura studentů AKD II. (denní a kombi viz záložky) (aktualizováno 10/3/2013)
Syntax 9/3/2013    Úkol č. 1 verze pro KOMBI

3. seminář (13/3/13)
1. Výpočet Směrodatné odchylky (StD), Standardní chyby (SE) a Intervalu spolehlivosti (CI) pro průměr (tj. pro spojité-kardinální proměnné).
2. Porovnání průměrů v podskupinách - statistické zhodnocení existence rozdílů (Examine/Explore, Graph ErrorBar).
Výpočet v SPSS pomocí Examine/Explore (případně Means) a grafické znázornění pomocí ErrorBar.     Viz prezentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba (cca od snímku 24, záleží na aktualizaci).     
Úkol č. 3    Syntax 12/3/2013

4. seminář (19/3/13)
Intervaly spolehlivosti (CI), pokračování: 1. Porovnání průměrů v podskupinách - statistické zhodnocení existence rozdílů, testování hypotéz, Grafické znázornění průměrů v podskupinách (GRAPH: ErrorBar / LINE(MULTIPLE)), úpravy grafu.
2. intervaly spolehlivosti pro pravděpodobnost/procento (možnosti v SPSSS)
Viz prezentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba (cca od snímku 26-40, záleží na aktualizaci).     
Úkol č. 4    Syntax - Skript pro Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion    Syntax 19/3/2013
Šikovný je také Webový kalkulátor Confidence Interval of a Proportion

5. seminář (26/3/13)
1. Intervaly spolehlivosti (CI), pokračování (možnosti grafu ErrorBar a výpočet Intervalů spolehlivosti přehledně v podskupinách pomocí analýzy rozptylu ONEWAY Anova) a 2. Standardizace kardinálních-číselných proměnných na z-skóry a možnosti komparace (a transformace) proměnných s různými metrikami (škálami). V SPSS pomocí DESCRIPTIVES, viz prezentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní chyba (snímky cca 48-50) a Syntax 26/3/2013
Úkol č. 5

6. seminář (2/4/13)
1. Intervaly spolehlivosti (CI) pro průměry, procvičování grafů ErrorBar a třídění 3. stupně. 2. Rekódování - finta pro rychlé otočení škál. 3. Intervaly spolehlivosti (CI) pro procenta/pravděpodobnosti. Viz Syntax - jobík pro Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion   Webový kalkulátor Confidence Interval of a Proportion
Syntax 2/4/2013    Úkol č. 6 (zadán 12/4)

7. seminář (9/4/13)
1. Princip vážení dat (vstupní informace), 2. Interval spolehlivosti pro kategorizované proměnné (%, pravděpodobnost) a jejich využití při porovnání rozdílů v čase/ v podskupinách (třídění druhého stupně), 3. Chíkvadrát test homogenity (1. úvod), varianta homogenní zastoupení kategorií u jedné proměnné.    Opět jsme využili: Syntax - jobík pro Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion   Webový kalkulátor Confidence Interval of a Proportion
Úkol č. 7   Syntax 9/4/2013

KOMBI 2. seminář (6/4/13)
1. Konfidenční intervaly pro procenta, 2. Princip vážení dat (vstupní informace)

8. seminář (16/4/13) nebyl, místo toho byla zadána samostatná práce:
1. úkoly 6. a 7. (Int.spolehlivosti % a Chíkv. test) - vypracují všichni (kdo to dosud neudělali) bez odkladu!
  a povinně přečtení:
2. stránek 184-189 z Kapr, Šafář 1969. Statistická významnost, kontingenční tabulky, Testování hypotéz a Chíkvadrát test
3. stránek 78-88 z Soukup 2010. Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení.

9. seminář (23/4/13)
1. Princip testování hypotéz - viz prezentaci Asociace v kontingenčních tabulkách a testování hypotéz (1),    2. Chíkvadrát test homogenity (1. - one dimensional a 2. - v kontingenční tabulce).
Úkol č. 8    Syntax 23/4/2013

KOMBI 3. seminář (27/4/13)
1. opakování intervalů spolehlivosti, jejich aplikace na testování hypotéz o rozdílech v průměrech a podílech (%) v podskupinách a komparativně s jinými daty; 2. testování hypotéz (obecný úvod do problematiky), 3. Chíkvadrát test: jednodimenzionální a v kontingenční tabulce, 4. Adjustovaná residua a znaménkové schéma v kontingenční tabulce.
Syntax 27/4/2013    Úkol - viz denní studium

10. seminář (30/4/13)
1. Princip testování hypotéz (pokračování: Z-test) - viz prezentaci Asociace v kontingenčních tabulkách a testování hypotéz (1), 2. Chíkvadrát test homogenity/nezávislosti v kontingenční tabulce, 3. Barchart s relativními četnostmi (%) pro třídění 2.stupně, 4. Adjustovaná residua a znaménkové schema. Skript na vytvoření znaménkového schématu
Úkol č. 9    Syntax 30/4/2013

11. seminář (7/5/13)

KOMBI 4. (bonus) seminář (11/5/13)
1. poměry šancí - ODDS RATIO - viz prezentaci 5. Poměry šancí (Odds Ratio) a  Vzdělanostní mobilita (naroz. 1974-78) - výpočet ODDS RATIO v Excelu,   2. Třídění 3.stupně - elaborace, interakční efekty,   3. Korelace: bivariátní, pro spojité proměné a neparametrické korelace pro ordinální proměnnné; Scaterrplot a korelace v podskupinách třetí (kategoriální proměnné), Parciální korelace - viz prezentaci 2. Korelace a asociace: vztahy mezi kardinálními/ ordinálními znaky,   5. Konstrukce sumačního indexu - viz prezentaci 14. Redukce dat a vytváření sumačních indexů,  6. Elaborace a standardizace-vážení v konting. tabulce - viz prezentaci 6. Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení, 7. Přímá standardizace intenzitních ukazatelů - demografická aplikace - viz prezentaci 8. Přímá standardizace intenzitních ukazatelů.
Úkol č. 10 a 11    Syntax 11/5/2013

12. seminář (14/5/13)
1. Konstrukce součtových indexů - viz prezentaci 14. Redukce dat a vytváření sumačních indexů,  2. Korelace (Pearsonův korelační koeficient a ordinální korelace) - viz prezentaci 2. Korelace a asociace: vztahy mezi kardinálními/ ordinálními znaky,  3. Standardizace(vážení)) intenzitnich udaju - demografická aplikace - viz prezentaci 8. Přímá standardizace intenzitních ukazatelů, 4. Elaborace a standardizace(vážení) v kontingenční tabulce - viz prezentaci 6. Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení.
Úkol č. 10 a 11 + nastudovat poměry šancí - ODDS RATIO v prezentaci 5. Poměry šancí (Odds Ratio)     Syntax 14/5/2013


Zpět na hlavní stránku