Co jsme dělali v AKD II. v ZS 2014

Zpět na hlavní stránku

1. seminář (8/10/2014)
Opakování z AKD I.: explorace a třídění 2. a 3. stupně: kontingenční tabulka (CROSSTABS); principy elaborace, viz prezentace 1b. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace  v pdf
Syntax 8/10/2014    Data ISSP 2007

2. seminář (15/10/2014)
Logika inferenční statistiky: náhodný výběr, chyba měření; směrodatná odchylka (v populaci/ ve výběru), Standardní chyba (S.E.), výpočet S.E. pro průměr.
Viz presentaci 3a. Standardní chyba a interval spolehlivosti (1.) – úvod do principů inferenční statistiky, výpočet pro numerické/kardinální znaky (průměr)  (verze v pdf)  (nové, rozdělené aktualizované 29/11/2014)   a zadání vzorců v buňkách Excelu  Věková struktura studentů AKD2 v LS2013
Úkol č. 1    Data: Věková struktura studentů AKD2 v LS2013


KOMBI 1. seminář (18/10/2014)
Opakování z AKD I.: třídění 3.stupně, kontingenční tabulky a elaborace vztahů, viz prezentace 1b. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace  v pdf
    a případně i úplné základy bivariátní analýzy  1a. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně   v pdf
Principy inferenční statistiky (úvod)
Standardní chyba, Interval spolehlivosti (CI):
 - průměru a v podskupinách, viz novou presentaci 3a. Standardní chyba a interval spolehlivosti (1.) – úvod do principů inferenční statistiky, výpočet pro numerické/kardinální znaky (průměr)  (verze v pdf)
 - podílu (%) a v podskupinách; výpočet v SPSS a možnosti jak spočítat CI pro procenta, viz novou presentaci 3b. Standardní chyba a interval spolehlivosti (2.) – pro nominální znaky (podíl, procenta)   (verze v pdf)
Poměry šancí (ODDS RATIO), mobilitní šance v mobilitní tabulce, viz prezentaci 5. Poměry šancí (Odds Ratio)  (verze v pdf)
Syntax 18/10/2014 (kombi)    Data ISSP 2007
Domácí úkoly viz zadání pro denní studium.

3. seminář (22/10/2014)
Interval spolehlivosti průměru (CI), pokračování 2.
Úkol č. 2     Syntax 22/10/2014 lepší je ale Syntax 29/10/2014 (sice jsme s SPSS nepracovali, ale zde naleznete vše potřebné pro o výpočet intervalu spolehlivosti pro průměr)        Data ISSP 2007
Viz aktualizovanou presentaci 3a. Standardní chyba a interval spolehlivosti (1.) – úvod do principů inferenční statistiky, výpočet pro numerické/kardinální znaky (průměr)  (verze v pdf)  (nové, aktualizované 29/11/2014)   a zadání vzorců v buňkách Excelu  Věková struktura studentů AKD2 v LS2013 (aktualizovaná verze z 26/10/2014)

4. seminář (29/10/2014)
Interval spolehlivosti průměru (CI), pokračování 3:
 výpočet CI v SPSS (EXAMINE/EXPLORE, ve ONEWAY, SE v MEANS),
 grafické znázornění CI v ERRORBAR, rozdíl oproti BOXPLOT (graf variability rozložení dat), míry variability kardinální proměnné (sm.odchylka, kvartilové rozpětí, odlehlé (outliers) a vzdálené (extremes) hodnoty),
 úvod do třídění druhého stupně (průměry s CI v podskupinách nezávislé kategoriální proměnné).
Úkol č. 3     Syntax 29/10/2014 (jak na CI v SPSS - zde je vše potřebné pro o výpočet intervalu spolehlivosti pro průměr)        Data ISSP 2007
Viz aktualizovanou presentaci 3a. Standardní chyba a interval spolehlivosti (1.) – úvod do principů inferenční statistiky, výpočet pro numerické/kardinální znaky (průměr)  (verze v pdf)  (nové, aktualizované 29/11/2014)

5. seminář (5/11/2014)
Interval spolehlivosti a standardní chyba, pokračování 4:
1. Procvičování CI v SPSS u kardinálních znaků (průměr) pro třídění 1. (a 2.) stupně (EXAMINE, MEANS, ONEWAY) a grafické znázornění intervalu spolehlivosti (GRAPH /ERRORBAR) a rozdíl oproti BOXPLOTu (grafu fousatých krabiček).   Viz aktualizovanou presentaci 3a. Standardní chyba a interval spolehlivosti (1.) – úvod do principů inferenční statistiky, výpočet pro numerické/kardinální znaky (průměr)  (verze v pdf)
2. Výpočet standardní chyby a intervalu spolehlivosti pro nominální znaky (procenta) - úvod 1. (výpočet pomocí vzorečku)    Viz presentaci 3b. Standardní chyba a interval spolehlivosti (2.) – pro nominální znaky (podíl, procenta)   (verze v pdf)
Úkol č. 4      Syntax 5/11/2014 (jak na CI v SPSS - zde je vše potřebné pro o výpočet intervalu spolehlivosti pro průměr)        Data ISSP 2007

6. seminář (12/11/2014)
(co jsme dělali bude doplněno)
Standardizace na Z-skóry viz  Jak psát empirickou část odborného textu (např. seminární práce) Popisné statistiky a bivariátní vztahy (snímek 18)
Úkol č. 5     

7. seminář (19/11/2014)
Interval spolehlivosti pro podíl (%), v podskupinách.
malá vsuvka: Codebook a kompletní deskripce souboru, tzv. "číselník" (DISPLAY DICTIONARY, FREQ ALL). Viz Data management v SPSS/PSPP (2.)   pdf  - Vybrané speciality a vychytávky (pro AKDI./II./III.)
Viz presentaci 3b. Standardní chyba a interval spolehlivosti (2.) – pro nominální znaky (podíl, procenta) (1/12/14 je nově prezentace na SE/CI rozdělena)
Jobík Inference for Proportions v SPSS syntaxu pro výpočet intervalu spolehlivosti pro pravděpodobnost/procenta (Pro CI % zvolte druhý test: Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion.
 Použijete-li někdy právě tento skriptík (např. v seminárce/diplomce), pak ho citujte jako: Gwilym Pryce 2002. Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion. Inference for Proportions. Available at: http://www.spsstools.net/Syntax/Distributions/ProportionTestsAndCI.txt.)

Úkol č. 6     Syntax 19/11/2014    Data ISSP 2007

8. seminář (26/11/2014)
Interval spolehlivosti pro podíl (%), v podskupinách.
Viz presentaci 3b. Standardní chyba a interval spolehlivosti (2.) – pro nominální znaky (podíl, procenta) (1/12/14 je nově prezentace na SE/CI rozdělena)
Jobík Inference for Proportions v SPSS syntaxu pro výpočet intervalu spolehlivosti pro pravděpodobnost/procenta
  Pro výpočet CI u jedné proměnné používáme druhý test Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion; pro zhodnocení, zda rozdíl mezi dvěma podíly (p1-p2) statisticky významný test poslední - čtvrtý Large-sample Confidence Intervals for Comparing for two population proportions.  Použijete-li někdy právě tento skriptík (např. v seminárce/diplomce), pak ho citujte jako: Gwilym Pryce 2002. Large-Sample Confidence Interval for a Single Population Proportion. Inference for Proportions. Available at: http://www.spsstools.net/Syntax/Distributions/ProportionTestsAndCI.txt.)
Užitečné jsou také webové kalkulátory  Confidence Interval of a Proportion    Confidence Interval for the Difference Between Two Independent Proportions
Úkol č. 7     Syntax 26/11/2014    Data ISSP 2007


KOMBI 1. seminář (29/11/2014)
(bude doplněno)
Syntax 28/11/2014 (kombi) (zatím chybí)    Data ISSP 2007
Domácí úkoly viz zadání pro denní studium.

9. seminář (3/12/2014)
Úvod do testování statistických hypotéz 1:
- principy statistického testování hypotéz (Z-test)
- testy průměrů pro číselné/kardinální znaky (T-testy) a test rozptylu (F-test a jednoduchá analýza rozptylu ANOVA)  Viz presentaci  4.a Testování hypotéz (1) - Princip a testy pro číselné/kardinální znaky  (verze v pdf)  (aktualizováno 6/12/2014 - doplněny komentáře k outputům z T-testů)
Úkol č. 8     Syntax 3/12/2014    Data ISSP 2007

10. seminář (10/12/2014)
Úvod do testování statistických hypotéz 2:
- jednoduchá analýza rozptylu Oneway ANOVA (doplnění z minula)  Viz presentaci  4.a Testování hypotéz (1) - Princip a testy pro číselné/kardinální znaky  (verze v pdf)  (aktualizováno 7/12/2014 - doplněny komentáře k outputům z T-testů a oneway ANOVA)
- testy pro kategoriální znaky (Chíkvadrát testy dobré shody) 1.   Viz presentace  4.b Testování hypotéz (2) - Kategoriální znaky: Testy dobré shody (Chíkvadrát)  a 5. Kontingenční tabulka: vztahy mezi kategorizovanými znaky - míry asociace/korelace, znaménkové schéma   (aktualizováno 1/12/2014)
Úkol č. 9     Syntax 10/12/2014    Data ISSP 2007

11. seminář (17/12/2014)
Úvod do testování statistických hypotéz 3:
1.2. Pro kategorizované znaky Testy dobré shody – Chíkvadrát testy:
1.2.1 Chíkvadrát test 1-dimenzionální: hypotéza o a) rovnoměrném zastoupení kategorií anebo b) specifických hodnot
1.2.2 Chíkvadrát test 2-dimenzionální: hypotéza o homogeneitě (nezávislosti) v kontingenční tabulce   Viz presentace  4.b Testování hypotéz (2) - Kategoriální znaky: Testy dobré shody (Chíkvadrát)  
2. Vztahy v kontingenční tabulce: Adjustovaná residua a Znaménkové schéma 5. Kontingenční tabulka: vztahy mezi kategorizovanými znaky - míry asociace/korelace, znaménkové schéma
3. Poměry šancí (ODDS RATIO) v kontingenční tabulce
4. Přímá standardizace intenzitních údajů (historická změna s kontrolou strukturálních změn)
5. Standardizace v kontingenční tabulce - kontrola (očištění) vlivu třetí proměnné pomocí převážení (bude až příště)
6. Shrnutí: strategie jak přistupovat k testování hypotéz.
Úkol č. ?     Syntax 17/12/2014    Data ISSP 2007

12. seminář (7/1/2015)
1. Přímá standardizace intenzitních údajů (historická změna s kontrolou strukturálních změn) (opakování z minula)
2. Standardizace v kontingenční tabulce - kontrola (očištění) vlivu třetí proměnné pomocí převážení (pro kategoriální znaky)
3. Parciální korelace - kontrola (očištění) vlivu třetí proměnné (pro číselné/ordinální znaky), viz závěr v předchozí presentaci a Korelace a asociace: vztahy mezi kardinálními/ ordinálními znaky
4. Shrnutí: strategie jak přistupovat k testování hypotéz. Základem je volba analýz na základě typu znaků (úroveň měrění), viz prezentaci z AKD I. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků s tím, že postupy deskriptivní statistiky dále podrobíme statistickému testování "rozdílů" (což jsme se naučili v AKD II.), tak abychom mohli výsledky naměřené ve vzorku zobecnit na populaci (tedy pokud máme výběrová data). Vždy při tom ale uvažujeme věcnou(!) významnost, tj. interpretujeme pouze substantivní rozdíly (posuzujeme velikost účinku).
Syntax 7/1/2015    Data ISSP 2007


Věnujte pozornost také přípravě na Státní závěrečnou zkoušku - Metody historickosociologického výzkumu a analýzy dat, především Úlohám v otázce č. 6 z analýzy kvantitativních dat  (aktualizováno 6/1/2014, tj. platné od ZS 2013)


Zpět na hlavní stránku