Co jsme dělali v AKD III. v LS 2015

Zpět na hlavní stránku


Na začátek, obecné:
Než začnete psát odb. text:
   a) Průnik pro platné případy (effective sample) - zacházení s chybějícími hodnotami napříč proměnnými (Missing Values). Analýzy v textu by měly být provedeny na konsistentním podsouboru se stejným počtem platných případů (průnik). Viz presentaci Effective sample (snímky 16-17) a též obecně Chybějící hodnoty (Missing Values)
   b) Jak psát odborný text: Presentace tabulek: popisné statistiky a základní bivariátní vztahy. Viz presentaci Jak psát empirickou část odborného textu (snímky 6-19)
Základní principy psaní „o číslech“ [Miller 2005]

Syntax 5/3/2014 (z LS 2014)   Volba a vymezení effektivního vzorku (podsouboru s platnými případy)    Data: ISSP 2007, ČR


1. seminář (17/2/15)  
1. Cíle kurzu AKD III. (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Představení kurzu a plán práce (v LS 2015)
2. Transformace dat 1. opakování z AKD1., (Compute, COUNT, IF).
Syntax 17/2/2015   Data: ISSP 2007, ČR
2. seminář (24/2/15)
1. Typy kvantitativních dat v sociologickém výzkumu
2. Agregace dat (1)
Syntax 24/2/2015   Data: ISSP 2007, ČR
3. seminář (3/3/15)
(pokračování z minula) Agregace dat a a vytvoření korelačního X-Y grafu (scatterplot) a Transformace dat
Korelace (asociace) pro lineární vztahy u číselných proměnných
1. Rozkrývání struktur v datech (latentní proměnné a konstrukce škál/indexů)
   a) Metoda hlavních komponent PCA (explorační faktorová analýza), viz presentaci 14. Redukce dat a vytváření sumačních indexů
   K tomu zatím starý Syntax 12/3/2014   Data: ISSP 2007, ČR
4. seminář (10/3/15)
Dimenzionalita v datech - latentní proměnné: metoda hlavních komponent (PCA)
   z minula Syntax 10/3/2015   Data: ISSP 2007, ČR
5. seminář (17/3/15)
14. Redukce dat a vytváření sumačních indexů
Syntax 17/3/2015   Data: ISSP 2007, ČR
6. seminář (24/3/15)
Konstrukce syntetických proměnných pomocí součtových indexů (COMPUTE), ověření homogenity (metoda hlavních komponent, PCA) a položkové reliability (Cronbachovo Alfa)
Příklad "Hodnotové normy" (baterie otázek q31)
Syntax 24/3/2015   Data: ISSP 2007, ČR
7. seminář (31/3/15)
REGRESNÍ ANALYZA 1. - mnohorozměrná lineární regrese (metoda OLS) - úvod (1.).
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)
opakování z minula: konstrukce syntetických proměnných pomocí součtových indexů, ověření homogenity (metoda hlavních komponent, PCA) a položkové reliability (Cronbachovo Alfa)
Syntax 31/3/2015
8. seminář (7/4/15)
REGRESNÍ ANALYZA 2. - mnohorozměrná lineární regrese (metoda OLS) - pokračování (2.).
vstupní předpoklady, zapojení nezávislých nominálních znaků (dummy variables) a další finesy
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)
Syntax 7/4/2015
Testování hypotéz pro průměry/rozptyly (doplnění z AKD II.):
a) T-TESTY a jednoduchá analýza rozptylu (ONEWAY ANOVA)
b) Neparametrické testy pro střední hodnoty
viz presentaci T-testy a ANOVA - testování hypotéz pro průměry (rozptyly)
9. seminář (15/4/15)
Mnohorozměrná lineární regrese (3)
Syntax 21/4/2015 (1) Lineární regrese
10. seminář (28/4/15)
Logistická regrese (1)
Syntax 28/4/2015 (1) Logistická regrese
11. seminář (5/5/15)
Logistická regrese (2)
Úpravy dat: přístupy k proměnné "věk" (centrování na průměr; kohorty dle věku a období), zaokrouhlování, odmazání desetinných míst (RND, TRUNC)
Syntax 5/5/2015 (1) nejen Logistická regrese (příklad: Kdo se zařazuje do dělnické třídy)
Prezenatace k regresním modelům (zatím předběžné verze "underprocess")

Logistická regrese (úvod)

Odds ratio Exp(B) z Logitů - pomůcka pro úpravu výstupu z PLUM v SPSS

Kohorty v datech ISSP 2007 - pomůcka pro ladění rekódu roku narození na období, kdy jedinec dosáhl určitého věku (ověření velikosti skupin dle historických zlomů)


12. seminář (12/5/15)
1. Praktické ukázky regresních analýz (lineární OLS, ordinální logistická regrese),
2. Parciální korelace pro ordinální korelace (Partial Gamma)

Syntax 12/5/2015 (příklad: Mezigenerační mobilita)
Data: ISSP 2009, ČR - Sociální nerovnosti verze pro HiSo (1)   Dotaznik a karty ISSP 2009Čtěte - aplikace logistické regrese:

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice. Katrňák, T., Pp. yy-yy in Matějů, P., J. Straková (eds.) 2006. (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: Academia. (pdf 1 MB)

Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. Hubatková, B., M. Kreidl, M. Štípková, L. Rabušic, Pp. 178-193 in Hasmanová-Marhánková, J., M. Kreidl (eds.). 2012. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. (pdf 1,6 MB) - ukázkový text s apliakcí logistické regrese a kohortní analýzy i jak psát odborné texty (otázky, hypotézy, teorie, budování modelu, interpretace)


další datové soubory:

Výzkum CVVM 2011 (pro HiSo) - Sítě a mobilita
Data CVVM NS 2011/11 - Sítě a mobilita (pro HiSo) heslo vyžaduje min. SPSS 21  Dotaznik a karty CVVM 2011/11

Zpět na hlavní stránku