Co jsme dělali v AKD III. v LS 2016

Zpět na hlavní stránku


1. seminář (24/2/16)  
1. Cíle kurzu AKD III. (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Představení kurzu a plán práce (v LS 2016)
2. Než začnete psát odb. text:
   a) Průnik pro platné případy (effective sample) - zacházení s chybějícími hodnotami napříč proměnnými (Missing Values). Analýzy v textu by měly být provedeny na konsistentním podsouboru se stejným počtem platných případů (průnik). Viz presentaci Effective sample (snímky 16-17) a též obecně Chybějící hodnoty (Missing Values)
   b) Jak psát odborný text: Presentace tabulek: popisné statistiky a základní bivariátní vztahy. Viz presentaci Jak psát empirickou část odborného textu (snímky 6-19)
Základní principy psaní „o číslech“ [Miller 2005]

Syntax 5/3/2014 (z LS 2014)   Volba a vymezení effektivního vzorku (podsouboru s platnými případy)    Data: ISSP 2007, ČR
(syntax nebyl)


2. seminář (2/3/16)
Prezentace deskripce dat: sdružené tabulky pro třídění 1. stupně a sloučené kontingenční tabulky (TABLES a CTABLES).
Viz presentaci Jak psát empirickou část odborného textu

Syntax 2/3/2016   Data: ISSP 2007, ČR
3. seminář (9/3/16)
Bivariátní testování hypotéz pro průměry (rozptyly) - T-testy a jednoduchá analýza rozptylu One-way ANOVA (doplnění a rozšíření z AKD II.):
a) T-TESTY a jednoduchá analýza rozptylu (ONEWAY ANOVA)
b) Neparametrické testy pro střední hodnoty
viz presentaci T-testy a ANOVA - testování hypotéz pro průměry (rozptyly)

Syntax 9/3/2016   Data: ISSP 2007, ČR


4. seminář (16/3/16)
Rozkrývání struktur v datech (latentní proměnné a konstrukce škál/indexů) (1)
a) Korelace (asociace) pro lineární vztahy u číselných proměnných
b) Metoda hlavních komponent PCA (explorační faktorová analýza), viz presentaci 14. Redukce dat a vytváření sumačních indexů

Syntax 16/3/2016   Data: ISSP 2007, ČR


5. seminář (23/3/16)
1. Konstrukce syntetických proměnných pomocí součtových indexů (COMPUTE), ověření homogenity (metoda hlavních komponent, PCA) a položkové reliability (Cronbachovo Alfa)
Příklad "Hodnotové normy" (baterie otázek q31)
k tomu z minula doplněný Syntax 16/3/2016    

2. Regresní analýza I. - korelace a jednoduchá lineární regrese - úvod (1).
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)

Syntax 23/3/2016   Data: ISSP 2007, ČR


6. seminář (30/3/16)

SPOJOVANI DAT a výběr proměnných.

REGRESNÍ ANALYZA I. - korelace a jednoduchá lineární regrese - úvod (2).
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)

Syntax 30/3/2016   Data: ICILS 2012 žáci&školy, ČR (verze pro HiSo)    ICILS 2012 na stránkách České školní inspekce


7. seminář (6/4/16)

REGRESNÍ ANALYZA II. - vícerozměrná lineární regrese - úvod (1).
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)

Syntax 6/4/2016   Data: ICILS 2013 žáci&školy, ČR (verze pro HiSo)    ICILS 2013 na stránkách České školní inspekce


8. seminář (13/4/16)

REGRESNÍ ANALYZA II. - lineární regrese - pokračování (2): nezávislé kategoriální proměnné (pomocí indikátorových "dummy"); interpretace výstupů
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)

Syntax 13/4/2016   Data: ICILS 2013 žáci&školy, ČR (verze pro HiSo)    ICILS 2013 na stránkách České školní inspekce
ISSP 2007, ČR


9. seminář (20/4/16)

REGRESNÍ ANALYZA III. - lineární regrese - pokračování (3): nezávislé kategoriální proměnné (pomocí indikátorových "dummy"); interpretace výstupů
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)

Syntax 20/4/2016   Data: ICILS 2013 žáci&školy, ČR (verze pro HiSo)    ICILS 2013 na stránkách České školní inspekce
ISSP 2007, ČR

Linearní regrese. (kap. VI.A) in Hanousek, J., P. Charamza. 1992. Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. Praha: Grada. (pdf 1 MB)

Užitečné rady a poznámky k prezentaci výsledků  (průběžně doplňováno na základě zkušeností s diplomkami ...) (aktualizace 20/4/2016)


10. seminář (27/4/16)

REGRESNÍ ANALYZA IV.
1. lineární regrese - pokračování (4): postupně budované modely; interpretace výstupů
Viz Regresní analýza: lineární regrese (metoda nejmenších čtverců, OLS)
2. Logistická regrese - úvod (1)
Viz Logistická regrese (pro kategoriální závislé proměnné)

Syntax 20/4/2016 pro Lineární regresi

Syntax 27/4/2016 pro Logistickou regresi    Data: ICILS 2013 žáci&školy, ČR (verze pro HiSo)    ICILS 2013 na stránkách České školní inspekce
ISSP 2007, ČR


Linearní regrese. (kap. VI.A) in Hanousek, J., P. Charamza. 1992. Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. Praha: Grada. (pdf 1 MB)

Užitečné rady a poznámky k prezentaci výsledků  (průběžně doplňováno na základě zkušeností s diplomkami ...) (aktualizace 20/4/2016)


11. seminář (4/5/16)

REGRESNÍ ANALYZA V.


12. seminář (11/5/16)

REGRESNÍ ANALYZA VI.
Logistická regrese (3)
Viz Logistická regrese (pro kategoriální závislé proměnné)


13. seminář (18/5/16)

REGRESNÍ ANALYZA VII.

Procvičování: postupně budované modely; interpretace výstupů, předpoklady modelu

Logistická regrese (4) - Ordinální regresní model (kumulativní logit)   viz Logistická regrese (pro kategoriální závislé proměnné)
Norusis, Marija J. 2012. Ordinal Regression kap. 4 in IBM SPSS Statistics 19 Advanced Statistical Procedures Companion. Prentice Hall.

Syntax 18/5/2016     Data: ISSP 1992, 1999, 2009, ČR (verze MR)     Dotaznik a karty ISSP 2009Čtěte:

Užitečné rady a poznámky k prezentaci výsledků  (průběžně doplňováno na základě zkušeností s diplomkami ...) (aktualizace 20/4/2016)

spss-tutorials.com  (hodně užitečná stránka Rubena Geert van den Berga)

Mareš, P., L. Rabušic, P. Soukup. 2015. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.

Linearní regrese. (kap. VI.A) in Hanousek, J., P. Charamza. 1992. Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. Praha: Grada. (pdf 1 MB)

IBM SPSS Statistics Guides by Marija Norušis

aplikace logistické regrese:

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice. Katrňák, T., Pp. yy-yy in Matějů, P., J. Straková (eds.) 2006. (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: Academia. (pdf 1 MB)

Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. Hubatková, B., M. Kreidl, M. Štípková, L. Rabušic, Pp. 178-193 in Hasmanová-Marhánková, J., M. Kreidl (eds.). 2012. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. (pdf 1,6 MB) - ukázkový text s apliakcí logistické regrese a kohortní analýzy i jak psát odborné texty (otázky, hypotézy, teorie, budování modelu, interpretace)


další datové soubory:

ISSP 2009, ČR - Sociální nerovnosti verze pro HiSo (1)   Dotaznik a karty ISSP 2009

CVVM NS 2011/11 - Sítě a mobilita (pro HiSo) heslo vyžaduje min. SPSS 21  Dotaznik a karty CVVM 2011/11

Zpět na hlavní stránku