Zadání úkolů AKD II. v LS 2012

Zpět na hlavní stránku

1. úkol (21/2/12): viz souhrnné zadaní z 2011

2. úkol (28/2/12): Data ISSP 2007  1. Zjistěte, které položky z baterie ot.27 "Odlišnosti přátel" (q27_a až q27_l) mají nejvyšší výskyt chybějících hodnot? 2. Vytvořte proměnnou, která identifikuje průnik pro neplatné odpovědi u všech položek baterie q27, jednak jako součtový-výskytový index (spojitá proměnná), s názvem např. missQ27 (tj. na kolik otázek z baterie respondent neodpověděl) a ten dále rekódujte na dichotomickou proměnnou (jde tedy o doplněk k celkovému validnímu N pomocí Listwise). 3. Identifikujte "Kdo" neodpovídá na odlišnosti o přátelích? Zkuste zdůvodnit proč. (tipy: vzdělání, věk, pohlaví a s26 s28 s29 a další).

3. úkol (6/3/12): Data ISSP 2007  1. konfidenční interval pro věk; 2. Graf třídění 3. stupně - sami volba proměnných (nebo bude doplněno jakých).

4. úkol (13/3/12): Data ISSP 2007  Spočítejte "RUCNE" konfidenční interval pro prijem (celkove za celou populaci) a potom pro vesnice/mesto. POVOLENO pouze FREQ xxxxx /statist = MEAN StD . RQ: liší se město - vesnice v průměrném příjmu? 2. to samé v SPSS: a) výpočtem b) graficky. Výsledky dokumentujte ve wordu.

5. úkol (20/3/12): Data "TV&knihy" (studenti FHS)  Vybrat jen případy AKD1-1.denní LS 2011 (N=17), z nich provést náhodný výběr a) pro N=4, b) pro N=14. Spočítat "RUČNĚ" (lze v Excelu) i v SPSS: pro a), b) a celkovoou populaci (N=17): průměr, směrodatnou odchylku (StD) a standardní chybu průměru (SE) a konfidenční intervaly pro průměr (CfI). To celé porovnat a interpretovat: jak závisí SE a CfI na velikosti výběru?

6. úkol (27/3/12): Data ISSP 2007  Pro Volil by stranu (q35) vybrat politickou stranu s 3 a více % a pro ní spočítat konfidenční interval (pro %); Graf s dvěma a třemi proměnnými: pro průměry Levice-Pravice (q37) podle věkových kategorií (vekkat) a to samé ale navíc s oddělením průměrů ve věkových kategoriích pro muže a ženy. Interpretovat.

7. úkol (3/4/12): Data ISSP 2007  Zjistěte, zda se proměnil podíl vysokoškoláků v generaci 1-"povalečné" (1945-50) a 2-"stalinské" (1951-56) oproti generaci 4-"normalizační" (1970-89). Viz proměnnou vek18gen5, co jsme zkonstruovali na hodině. Úlohu řešte pomocí intervalového odhadu (95 % spolehlivost), nejprve odděleně pro kohorty 1 a 2, ty pak následně spojte do jedné (tj. věk dospělosti 1945 až 1956) a porovnejte i tuto kategorii s těmi, kdo dospívali v letech 1970-89.

8. úkol (10/4/12): Data ISSP 2007 Pro kontingenční tabulku (3x3) zachycující vztah mezi frekvencí setkávání se s příbuznými (q1_f ) a věkem (vek3) spočítejte Chíkvadrát test dobré shody: 1. nejprve si rekódujte setkávání s příbuznými q1_f na 3 kategorie sloučením hodnot: (1+2) a (4+5). 2. Chíkvadrát „ručně“ pomocí dosazení do vzorečku a porovnání s kritickou hodnotou v tabulkách. 3. dtto v SPSS pomocí Crosstabs. Popište nulovou hypotézu a výsledek jejího testu. Interpretujete vztah proměnných (tj. jednotlivých kategorií uvnitř tabulky).

9. úkol (17/4/12): Data ISSP 2007 Liší se typ bydlení (s31) u lidí z různých sociálních tříd (EGP7)? – Použijte: 1. Chíkvadrát test pro celkovou strukturu/závislost v kontingenční tabulce. 2. Jak silný je vztah těchto proměnných? (použijte koeficient kontingence). 3. Které socioprofesní skupiny se z hlediska bydlení (statisticky významně a s jakou intenzitou) odlišují od ostatních? Použijte znaménkové schéma a sloupcová procenta.

Zpět na hlavní stránku