Zadání úkolů AKD II. v LS 2013

Zpět na hlavní stránku

1. úkol (19/2/13) Kontingenční tabulka   Data: ISSP 2007 
varianta A: Odlišují se ti, kdo by chtěli nebo nechtěli mít za souseda Roma podle věku? [q28_l vekkat]
varianta B: Souvisí pocit uspěchanosti ve volném čase s místem bydliště? [q5a_b S21]
varianta C: Souvisí čtení knih s věkem? [q1_d vekkat]

úkol (26/2/13) nebyl zadán

2. úkol (5/3/13)   Data: Věková struktura studentů AKD 2 (denní) 
Spočítejete: průměr (X), jeho směrodatnou odchylku (StD), standardní chybu (SE) a interval spolehlivosti (CI) a to pro výběr
denní studium (záložka Akd2deni130305): (č. 4) s N = 4 a pro výběr (č. 5) s N = 5 a vlastní náhodný výběr (č. 6).
kombinované studium (záložka Akd2kombi130309): (č. 5) s N = 6 a pro výběr (č. 6) s N = 5 a vlastní náhodný výběr (č. 7).
Proveďte v Excelu, výsledky vložte do wordu a okomentujte - porovnejte je vzhledem k populačnímu průměru (rozptylu) a ostatním výběrům (č. 1 až 3 a hlavně navzájem č. 4 a 5). Čím se jednotlivé výběry liší?
Vlastní náhodný výběr můžete provést například s využitím Reseach Randomizeru

3. úkol (13/3/13) Intervaly spolehlivosti v podskupinách   Data: ISSP 2007 
Zjistěte s využitím výpočtu intervalu spolehlivosti, zda se Politické zařazení na škále Levice-pravice [q37] liší podle:
a) věkových kategorií [vekkat]
b) rodinného stavu [s10]  
Mezi kterými kategoriemi nalezneme rozdíly? Výsledky interpretujte. A při znalosti případných rozdílů podle věku (a také věku podle rodinného stavu), jak můžeme (či nemůžeme) interpretovat případné rozdíly podle rodinného stavu?.
Použijte příkaz Examine/Explore a grafické znázornění pomocí ErrorBar.    Vše potřebné naleznete v syntaxu ze 12/3/13  a v prezentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba (cca od snímku 24).

4. úkol (19/3/13) Intervaly spolehlivosti pro pravděpodobnost/procento (a v podskupinách)   Data: ISSP 2007 
1. Vypočtěte interval spolehlivosti pro podíl lidí, kteří jsou v současnosti v odborech [q38]
2. Zjistěte s využitím výpočtu intervalu spolehlivosti, zda se liší pravděpodobnost, že je někdo aktuálně v odborech v závislosti na věkové kategorii [vekkat].

5. úkol (26/3/13) Standardizace na z-skóry a intervaly spolehlivosti pro průměry v podskupinách  Data: ISSP 2007 
1. Standardizujte na z-skóry frekvenci tří sportovních činností: Plavání, Jízda na běžkách a Posilování, fitness [q21a_c, q21a_e, q21a_g] (jak na to pomocí DESCRIPTIVES viz syntax z 26/3/13 a prezentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní chyba (snímky cca 48-50)).
2. Graficky znázorněte průměrnou intenzitu všech těchto sportovních aktivit dohromady v jednom grafu s intervaly spolehlivosti pro věkové kategorie (vekkat): a) ve standardizované podobě z-skórů a b) v původní nestandardizované podobě. Jaký je mezi tím interpretační rozdíl? (nápověda: byly zvoleny sporty s odlišnou mírou frekvence). Výsledky případných rozdílů mezi věkovými kategoriemi interpretujte.

6. úkol (2/4/13, zadáno později) Intervaly spolehlivosti pro pravděpodobnost/procento - porovnání s výsledky z dřívějšího výzkumu   Data: ISSP 2007 
V roce 1991 byla v ČR ve výzkumu EVS zjištěna tato míra participace, tj. členství v:
1. Náboženské/církevní organizaci 5,4 %
2. Politické strany/hnutí 5,0 %
3. Organizace pro Sport nebo zábavu 17,8 %
4. Kulturní, umělecké organizace 5,6 %
Velikost souboru byla N = 2109.
Porovnejte tyto výsledky z roku 1991 s výsledky z výzkumu ISSP 2007, kdy členství - participaci v organizacích reprezentují tyto proměnné:
Církev nebo jiná náboženská organizace [q13_c], Politická strana nebo sdružení [q13_e], Sportovní klub nebo sdružení [q13_a] a Kulturní sdružení [q13_b].
Členství indikujete jako součet odpovědí 1 (1xtýdně) až 4 (1-2x) a nečlenství kategorií 5 (ani jednou).
Zjistěte s využitím výpočtu intervalu spolehlivosti (pro pravděpodobnost), zda, a případně u kterých organizací, se změnila míra participace v naší společnosti za posledních 26 let.

7. úkol (9/4/13, zadáno později) Chíkvadrát test (1)   Data: ISSP 2007 
Ve výběrovém šetření byly zjištěny tyto absolutní četnosti u vybraných sportovních aktivit (vybrané sporty v ISSP07, ot. q21_1 q21_2 q21_3):
  - košíková 6 (20 %)
  - squash 7 (23 %)
  - jogging, (nezávodní) běh 9 (30 %)
  - bruslení inline/kolečkové brusle/skateboarding 8 (27 %)
Celkem N = 30.
Zjistěte pomocí jednoduchého Chíkvadrát testu (pro homogenitu kategorií jedné proměnné, použijte absolutní četnosti), zda se zastoupení mezi sporty liší, tj. test hypotézy: "všechny kategorie sportu jsou stejně zastoupeny".  (viz Presentaci 4. Asociace v kontingenčních tabulkách a testování hypotéz snímky cca 11-15)

8. úkol (23/4/13) Chíkvadrát test   Data: ISSP 2007 
Existuje statisticky významný vztah (na 5 % hladině statistické významnosti), mezi subjektivním sebezařazením se do sociální třídy [S26] a: a) vzděláním, b) pohlavím [s30], a věkovými kategoriemi [vekkat]? Pokud ano, které kategorie se liší? Vztahy interpretuje.


9. úkol (03/5/13; zadáno 5/5) Test homogenity, znamenkové schema a třídění 3.stupně   Data: ISSP 2007 
Existuje nějaký vztah mezi náboženstvím [s28] a věkem [vek3]? Je tento vztah stejný pro muže a ženy všech věkových kategorií?
1. Nejprve rekódujte proměnnou Náboženství [s28] do redukovaného počtu 3 kategorií: Římskokatolické (1), Katolické - ostatní (2,3,4) a žádné (6), ostatní náboženské orientace (5) budou z analýzy vyloučeny. Novou proměnnou pojmenujte Naboz3. 2. Proveďte celkový test homogenity-závislosti v kontingenční tabulce (na hl. Alfa 0,05). 3. Vytvořte kontingenční tabulku s procenty a adjustovanými residui a sestavte znaménkové schéma. Výsledky interpretujte.


Úkol č. 10 a 11 Povinný pro všechny! (7 a 14/5/13)    – Elaborace: parciální korelace, kontingenční tabulka třídění 3. st. a standardizace   Data: ISSP 2007 
Existuje vztah mezi dosaženým vzděláním a frekvencí kouření? Promění se souvislost mezi kouřením a vzděláním při kontrole věku?
1. Zjistěte jaká je korelace nultého řádu mezi kouřením a vzděláním, dále spočtěte parciální korelaci s kontrolou věku. Jaký je rozdíl v podílu vysvětlené variance ve frekvenci kouření pomocí vzdělání po kontrole věku? [proměnné: q18 S3 vek]
2. Analyzujte to samé ale v kontingenčních tabulkách, kdy nejprve rekódujete - dichotomizujete proměnnou frekvence kouření na Kuřák (1+2=méně než jednu krabičku denně) resp. Nekuřák (?3 Ano, ale jen příležitostně) a věk sloučíte do tří kategorií 18-35; 36-59; 60+. [proměnné: kurak vytvoříte z q18, vzd3, vek3kat vytvoříte z vek] Homogenitu četností – vztahy uvnitř věkových kategorií posuďte pomocí adekvátních koeficientů asociace. Vztahy v tabulce interpretujte.
3. V tabulce proveďte přímou standardizaci podle věku (jako kdyby všichni uvnitř vzdělanostních kategorií byli stejného věku). Jak se změní vztah mezi kouřením a vzděláním?

Zpět na hlavní stránku